Το κλείσιμο της σύμβασης είναι μια διοικητική διαδικασία που έχει σαν στόχο να επικυρώσει ότι και τα δύο μέρη (Ανάδοχος και Αναθέτουσα Αρχή) έχουν εκπληρώσει τις συμβατικές τους υποχρεώσεις και ότι δεν υπάρχουν ανεκτέλεστες εργασίες ή άλλου είδους εκκρεμότητες.