Σε αρκετές περιπτώσεις, όπως για παράδειγμα στις διαδικασίες με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, οι Αναθέτουσες Αρχές καλούνται να διαπραγματευθούν με ένα μόνο οικονομικό φορέα της επιλογής τους.

Σε αυτές τις περιπτώσεις είναι πολύ σημαντικό η Αναθέτουσα Αρχή πριν την έναρξη της διαδικασίας με διαπραγμάτευση να γνωρίζει ποιες είναι οι εναλλακτικές επιλογές της σε περίπτωση που  η διαδικασία διαπραγμάτευσης δεν τελεσφορήσει. Στις περιπτώσεις που η επιλογή του οικονομικού φορέα προκύπτει λόγω ανάγκης και γίνεται επίκληση και τεκμηρίωση μοναδικότητας, δεν υπάρχει νόημα και δεν θα πρέπει να τίθενται στο έγγραφο του διαγωνισμού οποιεσδήποτε προϋποθέσεις συμμετοχής ή κριτήρια καταλληλότητας εφόσον είναι δεδομένο ότι δεν μπορεί να αποκλειστεί ο συγκεκριμένος οικονομικός φορέας (2η περίπτωση στο σχετικό πίνακα της διαδικασίας με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, που αφορά την ανάθεση μόνο σε συγκεκριμένο οικονομικό φορέα π.χ. συγκεκριμένο φάρμακο που έχει κατοχυρωμένη πατέντα).

Στις περιπτώσεις αυτές, η διαπραγμάτευση γίνεται απ΄ ευθείας με τον επιλεγέντα οικονομικό φορέα και αφορά τόσο στην τεχνική του προσφορά όσο και στην οικονομική του προσφορά.

Για το σκοπό αυτό η Αναθέτουσα Αρχή εκδίδει έγγραφα διαγωνισμού με βάση τα οποία προσκαλεί τον οικονομικό φορέα να υποβάλει προσφορά. Οι πρόνοιες των εγγράφων διαγωνισμού είναι ανάλογες με την πολυπλοκότητα και τη φύση της σύμβασης (μπορεί να είναι από μια απλή επιστολή μέχρι ολοκληρωμένα έγγραφα διαγωνισμού).

Η αξιολόγηση της εκάστοτε προσφερόμενης λύσης ή τιμής και η σειρά και ο τρόπος που η Αναθέτουσα Αρχή επιλέγει να διαπραγματευτεί καθορίζεται στην πρόσκληση για  διαπραγμάτευση και διαμορφώνεται αναλόγως στην πορεία της διαδικασίας ανάλογα με την πρόοδο των θεμάτων.