Όσο σημαντική είναι η σύνταξη κατάλληλων προδιαγραφών κατά τη διάρκεια προετοιμασίας των εγγράφων διαγωνισμού, άλλο τόσο σημαντικός είναι ο έλεγχος των παραδοτέων του Αναδόχου (προϊόντα, υπηρεσίες ή έργα) κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης προκειμένου να διασφαλιστεί ότι θα παραληφθούν ή θα γίνουν αποδεκτά από την Αναθέτουσα Αρχή μόνο εκείνα τα παραδοτέα που είναι σύμφωνα με τις προδιαγραφές και πληρούν τα κριτήρια αποδοχής, όπως αυτά έχουν καθοριστεί στους Όρους Εντολής.

 Στο Κεφάλαιο 7 (ενότητα 7.4.8), περιγράφονται τα βήματα που πρέπει να ακολουθηθούν για την ανάπτυξη του Σχεδίου Διαχείρισης Αποδοχών, δηλαδή ο καθορισμός κριτηρίων και προτύπων αποδοχής, καθώς και τα βασικά στοιχεία που πρέπει να προσδιοριστούν κατά την τεκμηρίωση της διαδικασίας αποδοχής των παραδοτέων.

Πρέπει να σημειωθεί ότι η διαδικασία που ακολουθείται για την παραλαβή ή αποδοχή των παραδοτέων του Αναδόχου αποτελεί μέρος των Γενικών Όρων της σύμβασης. Ανάλογα με το είδος της σύμβασης (προμήθειες, υπηρεσίες ή έργα) ακολουθείται και διαφορετική διαδικασία για την παραλαβή/ αποδοχή των αντίστοιχων παραδοτέων, η οποία σε μερικές περιπτώσεις μάλιστα (π.χ. παραλαβή προμηθειών) υπαγορεύεται και από αντίστοιχες κανονιστικές διατάξεις. Στις παραγράφους που ακολουθούν περιγράφονται οι συνήθεις διαδικασίες που ακολουθούνται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στους Γενικούς Όρους των πρότυπων συμβάσεων και τη σχετική νομοθεσία για την παραλαβή/ αποδοχή προμηθειών, υπηρεσιών, πληροφοριακών συστημάτων και δημόσιων έργων.