Η αποτελεσματική διαχείριση της σχέσης Αναθέτουσας Αρχής και Αναδόχου είναι πολύ σημαντικός παράγοντας για την επιτυχή έκβαση μιας σύμβασης. Στις ενότητες που ακολουθούν δίνονται συμβουλές/ οδηγίες προς το προσωπικό των Αναθετουσών Αρχών που εμπλέκεται στη διαχείριση συμβάσεων σχετικά με το πως να:

  • συμβάλλει στη δημιουργία κλίματος συνεργασίας και εμπιστοσύνης μεταξύ Αναθέτουσας Αρχής και Αναδόχου,
  • προφυλάσσει τη σχέση με τον Ανάδοχο από παράγοντες που ενδέχεται να την επηρεάσουν αρνητικά,
  • αξιολογεί τη σχέση με τον Ανάδοχο,
  • συμπεριφέρεται με επαγγελματισμό τηρώντας τον Κώδικα Δεοντολογίας,
  • επικοινωνεί αποτελεσματικά με τον Ανάδοχο,
  • είναι αποτελεσματικό στις όποιες διαπραγματεύσεις με τον Ανάδοχο,
  • αντιμετωπίζει οργανωμένα τυχόν προβλήματα που εμφανίζονται κατά την εκτέλεση της σύμβασης.