Είναι σημαντικό οι διάφορες κρατικές υπηρεσίες να συνεργάζονται σε βασικές πτυχές της σύναψης δημοσίων συμβάσεων, ώστε να μεγιστοποιείται η χρήση των πόρων, να βελτιώνονται οι ευκαιρίες για την επίτευξη καλής σχέσης ποιότητας/τιμής και να τυποποιείται η προσέγγισή τους. Στους λόγους για μία τέτοια συνεργασία περιλαμβάνονται οι εξής:

●   Η ανταλλαγή πληροφοριών για την αγορά (market intelligence).

●   Η ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών, εξειδικευμένης εμπειρίας και προσεγγίσεων στη σύναψη δημοσίων συμβάσεων.

●   Ο καθορισμός των ετήσιων απαιτήσεών τους ώστε να εντοπίζονται ευκαιρίες για συνεργασία ή για ενοποίηση των συμβάσεων (aggregation) ενός αριθμού Αναθετουσών Αρχών.

Είναι σημαντικό οι κρατικοί λειτουργοί να συγκεντρώνουν τακτικά και συστηματικά πληροφορίες για την αγορά (market intelligence) και να ανταλλάσσουν πληροφορίες στρατηγικού χαρακτήρα για μελλοντικά Έργα και τρέχοντες διαγωνισμούς, με στόχο την καλύτερη κατανόηση του συνόλου των πιθανών απαιτήσεων που ο δημόσιος τομέας θα έχει από τον κλάδο, αλλά και του χαρακτήρα της αγοράς που είναι αναγκαία για την ικανοποίηση των απαιτήσεων αυτών. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό στην Κυπριακή Δημοκρατία, όπου κάποιες φορές υπάρχουν ερωτηματικά για το μέγεθος της διαθέσιμης δυναμικότητας του κλάδου σε σχέση με την κάλυψη των απαιτήσεων εξειδικευμένων συμβάσεων.

Στην πλειονότητα των περιπτώσεων, η διαχείριση της συνεργασίας αυτής είναι ευκολότερη σε τομεακή βάση (π.χ. απαιτήσεις Πληροφορικής, χρηματοδοτικές απαιτήσεις).

Παράδειγμα 2-1: Συνεργασία Αναθετουσών Αρχών σε τομεακή βάση

Το Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφορικής έχοντας ειδικότητα σε θέματα Τεχνολογίας, Πληροφορίας και Επικοινωνιών, έχει αναλάβει την εξασφάλιση σχετικών προμηθειών ή υπηρεσιών για όλες τις Αναθέτουσες Αρχές  Για τον σκοπό αυτό γίνονται ομαδοποιήσεις των σχετικών αναγκών της δημόσιας υπηρεσίας και έτσι τυποποιείται η προσέγγιση στη σύναψη τέτοιων δημοσίων συμβάσεων.