Μία από τις σημαντικότερες παραμέτρους που επηρεάζουν το βαθμό επιτυχίας της σχέσης Αναθέτουσας Αρχής και Αναδόχου είναι ο τρόπος με τον οποίο διεξάγονται οι μεταξύ τους διαπραγματεύσεις. Με τον όρο «διαπραγματεύσεις» εννοούμε τις ανοικτές και ειλικρινείς συζητήσεις μέσω των οποίων η Αναθέτουσα Αρχή περνάει με έντεχνο τρόπο τις απαιτήσεις της στον Ανάδοχο, ζητά τροποποιήσεις στον τρόπο ή το αντικείμενο εργασίας, αντιμετωπίζει αιτήματα αλλαγής της σύμβασης εκ μέρους του Αναδόχου, συζητά τις οικονομικές απαιτήσεις που ενδεχομένως προβάλλει ο Ανάδοχος ή τέλος παρουσιάζει στον Ανάδοχο την εκτίμησή της για ελλιπή απόδοση εκ μέρους του και ζητά την ανάληψη διορθωτικών ενεργειών.

 Οι βασικές αρχές που πρέπει να τηρούνται για να είναι μία διαπραγμάτευση επιτυχημένη παρατίθενται ακολούθως:

Πίνακας 6-5: Παράγοντες που συμβάλλουν στην επιτυχία διαπραγματεύσεων

  • Οι συμμετέχοντες εκ μέρους της Αναθέτουσας Αρχής ή/ και ο Συντονιστής ή ο Μηχανικός στην περίπτωση δημοσίων έργων) θα πρέπει να γνωρίζουν τις τεχνικές διαπραγμάτευσης και να διαθέτουν τις κατάλληλες δεξιότητες για να τις εφαρμόζουν
  • Οι συμμετέχοντες στις διαπραγματεύσεις εκ μέρους της Αναθέτουσας Αρχής θα πρέπει να έχουν εξουσιοδοτηθεί από τους ανωτέρους τους και αυτή η εξουσιοδότηση θα πρέπει να είναι εμφανής και να μην μπορεί να αμφισβητηθεί από την πλευρά του Αναδόχου. Εάν για παράδειγμα ο υπεύθυνος Έργου εκ μέρους του Αναδόχου νομίζει ότι μπορεί να συζητήσει και να διαπραγματευθεί ένα συγκεκριμένο θέμα με τον Υπεύθυνο Συντονιστή της Αναθέτουσας Αρχής (ή το Μηχανικό στην περίπτωση δημοσίων έργων) ενώ στην πράξη η Αναθέτουσα Αρχή έχει δώσει αυτή την υπευθυνότητα στην Καθοδηγητική Επιτροπή, οι πιθανότητες να επιτευχθεί συμφωνία είναι μικρές αφού το θέμα θα πρέπει να παραπεμφθεί προς συζήτηση σε μια μελλοντική συνάντηση των δύο πλευρών με διαφορετική σύνθεση συμμετεχόντων.
  • Σε κάθε συνάντηση μεταξύ Αναθέτουσας Αρχής και Αναδόχου που σχετίζεται με διαπραγμάτευση αιτημάτων θα πρέπει να τηρούνται πρακτικά 
  • Πριν την έναρξη της διαπραγμάτευσης ο συμμετέχων εκ μέρους της Αναθέτουσας Αρχής θα πρέπει να προετοιμαστεί κατάλληλα. Συνήθεις πληροφορίες που απαιτείται να συλλέξει αφορούν στα θέματα απόδοσης του Αναδόχου, προόδου του φυσικού αντικειμένου του Έργου, πληρωμές και απαιτήσεις, νομικά θέματα και περιορισμοί, προσδοκίες των ενδιαφερόμενων μερών κλπ
  • Οι τοποθετήσεις και οι θέσεις της Αναθέτουσας Αρχής θα πρέπει να εκφράζονται κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων με σαφήνεια και να μην αφήνουν περιθώρια παρερμηνείας. Το ίδιο θα πρέπει να ισχύει και από πλευράς Αναδόχου. Αν παρά ταύτα, υπάρχουν σημεία μη κατανοητά, θα πρέπει να ζητούνται διευκρινίσεις
  • Η Αναθέτουσα Αρχή θα πρέπει σε κάθε διαπραγμάτευση να αξιολογεί τι είναι σημαντικό για την ίδια και τι για τον Ανάδοχο και επιπλέον θα πρέπει να εξετάζει ποιός είναι αυτός που θα έχει τις περισσότερες απώλειες σε περίπτωση που τα πράγματα δεν εξελιχθούν όπως πρέπει.