Η επιτυχία ενός Έργου μετράται κατά κανόνα με όρους επίτευξης των στόχων «χρόνου, κόστους και ποιότητας». Καθώς οι στόχοι «χρόνου και κόστους» καλύπτονται από το Χρονοδιάγραμμα Δραστηριοτήτων και το Πρόγραμμα Κόστους αντίστοιχα (βλ. 7.3.1 και 7.3.3), θα πρέπει τώρα να εκπονήσετε το Σχέδιο Ποιότητας (Quality Plan), δηλαδή να περιγράψετε τους στόχους «ποιότητας» και να προσδιορίσετε τις μεθόδους που θα χρησιμοποιηθούν ώστε να διασφαλιστεί η επίτευξη των στόχων ποιότητας για το Έργο αυτό.

Για την παραγωγή του Σχεδίου Ποιότητας θα πρέπει να ακολουθούνται τα εξής βήματα:

 • Ορισμός των προς επίτευξη κριτηρίων και προδιαγραφών ποιότητας
 • Διαμόρφωση διεργασιών και τεχνικών ελέγχου ποιότητας

 


Σχήμα 7-11: Βήματα που πρέπει να ακολουθούνται για την ανάπτυξη του Σχεδίου Ποιότητας

Το Σχέδιο Ποιότητας εκπονείται από τον Υπεύθυνο Συντονιστή ή από τον Υπεύθυνο Διαχείρισης Ποιότητας, ανάλογα με το κατά πόσον οι αρμοδιότητες διασφάλισης και ελέγχου ποιότητας θα ανατεθούν ή όχι σε τρίτο μέρος.

 Ο Υπεύθυνος Διαχείρισης Ποιότητας θα πρέπει, επιπλέον της ανάπτυξης του Σχεδίου Ποιότητας, να έχει τις εξής αρμοδιότητες:

 • Εξασφάλιση ορισμού στόχων ποιότητας για κάθε παραδοτέο και για τη διεργασία διαχείρισης
 • Διαμόρφωση δραστηριοτήτων ελέγχου ποιότητας για τον έλεγχο της ποιότητας των παραδοτέων που τελικά παράγονται από τον Ανάδοχο
 • Παρακολούθηση και αξιολόγηση των δραστηριοτήτων διασφάλισης ποιότητας
 • Υλοποίηση διεργασιών ελέγχου ποιότητας και προσδιορισμός αποκλίσεων από την απαιτούμενη ποιότητα
 • Αναφορά της κατάστασης ποιότητας στον Υπεύθυνο Συντονιστή

Για να εκτελεί αποτελεσματικά τα καθήκοντά του, ο Υπεύθυνος Διαχείρισης Ποιότητας θα πρέπει:


Κατάσταση Ελέγχου 7-1: Χαρακτηριστικά που θα πρέπει να διαθέτει ο Υπεύθυνος Διαχείρισης Ποιότητας

 • Να διαθέτει εμπειρία στη διαχείριση ποιότητας ή να είναι εξοικειωμένος με μεθοδολογίες, εργαλεία και έννοιες της διαχείρισης ποιότητας. Ανάλογα με την κλίμακα και την πολυπλοκότητα του συγκεκριμένου Έργου, θα πρέπει να περιγράφεται συνοπτικά η ελάχιστη απαιτούμενη εμπειρία για την επιτυχή ανάληψη του ρόλου αυτού. 
 • Να διαθέτει καλή κατανόηση του κλάδου στα πλαίσια του οποίου αναλαμβάνεται το συγκεκριμένο Έργο.  
 • Να είναι ικανός να διοικεί και να διευθύνει τους υπεύθυνους επισκόπησης ποιότητας. 
 • Να διαθέτει άριστες αναλυτικές δεξιότητες και δεξιότητες σύνταξης εκθέσεων. 
 • Να είναι αποτελεσματικός στην επικοινωνία.