Ο βασικός σκοπός της διαπραγμάτευσης μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και των Οικονομικών Φορέων που διαγωνίζονται στο πλαίσιο τη διαδικασίας αυτής είναι, η διαπραγμάτευση των προσφορών - σε μία ενιαία διαδικασία ανάθεσης - η οποία θα καταλήγει στη σύναψη της σύμβασης.

Όπως αναφέρθηκε και στην αρχή του κεφαλαίου αυτού, οι Αναθέτουσες Αρχές διαπραγματεύονται με τους οικονομικούς φορείς τις προσφορές που αυτοί υποβάλλουν προκειμένου να τις προσαρμόζουν στις προδιαγραφές και στους όρους που επισημαίνονται στα έγγραφα του διαγωνισμού.

  Η διαδικασία αυτή στην πράξη ενέχει αρκετούς κινδύνους που συνδέονται με την παραβίαση των αρχών και των κανόνων του κοινοτικού και εθνικού δικαίου για τις δημόσιες συμβάσεις, τόσο από την Αναθέτουσα Αρχή και τα στελέχη της όσο και από τους οικονομικούς φορείς, με τις ενέργειες τους.