Η σχέση και η συνεργασία μεταξύ Αναθέτουσας Αρχής και Αναδόχου είναι ένα από τα θέματα που θα πρέπει να αξιολογούνται καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της Σύμβασης έτσι ώστε να εντοπίζεται τι πηγαίνει καλά και τι χρειάζεται βελτίωση. Συγκεκριμένα σε περιοδική βάση θα πρέπει να εξετάζονται τα ακόλουθα:

  • Ο βαθμός εμπλοκής του Αναδόχου ή ο βαθμός στον οποίο η Αναθέτουσα Αρχή καλεί τον Ανάδοχο να εμπλακεί σε διάφορες δραστηριότητες που προκύπτουν από την εκτέλεση της σύμβασης
  • Το πόσο καλά λειτουργούν και συνεργάζονται οι δομές διοίκησης του Έργου από πλευράς Αναθέτουσας Αρχής και Αναδόχου
  • Η επιτυχής ή όχι επικοινωνία μεταξύ όλων των επιπέδων οργάνωσης του Αναδόχου και Αναθέτουσας Αρχής
  • Κατά πόσον εμφανίστηκαν ή αποφεύχθηκαν τυχόν συγκρούσεις συμφερόντων ή εφόσον εμφανίστηκαν επιλύθηκαν αποτελεσματικά
  • Κατά πόσον τα αποτελέσματα της παρακολούθησης της απόδοσης του Αναδόχου του γνωστοποιούνται για να προβεί στην ανάληψη δράσεων βελτίωσης που τυχόν απαιτούνται
  • Η ικανοποίηση των δύο πλευρών από τη μέχρι στιγμής συνεργασία, επικοινωνία και επίλυση προβλημάτων.