Ιδανικά, οι επιτροπές αξιολόγησης θα πρέπει να επιλέγονται κατά το προδιαγωνιστικό στάδιο, και σε όλα τα μέλη τους θα πρέπει να διανέμεται αντίγραφο του χρονοδιαγράμματος σύναψης της αντίστοιχης δημόσιας σύμβασης. Το χρονοδιάγραμμα θα δείχνει πότε θα απαιτηθεί η συνεισφορά (input) εκ μέρους τους (οι προσφορές μπορεί να είναι ογκώδη έγγραφα και η Επιτροπή Αξιολόγησης χρειάζεται αρκετό χρόνο για την προετοιμασία της πριν από τη συνάντηση αξιολόγησης). Εάν το χρονοδιάγραμμα αλλάξει, τότε οι σχετικές αναθεωρήσεις θα πρέπει να αποστέλλονται στα μέλη της Επιτροπής Αξιολόγησης, ώστε να μπορούν να επικαιροποιήσουν το προσωπικό τους πρόγραμμα.

Η Επιτροπή Αξιολόγησης, όπου αυτή συστήνεται με βάση τους Κανονισμούς που έχουν εκδοθεί δυνάμει της περί σύναψης δημοσίων συμβάσεων νομοθεσίας, θα πρέπει να αποτελείται από δημόσιους λειτουργούς, ήτοι τουλάχιστον τρία μέλη ώστε να εξασφαλίζεται η λήψη δίκαιης και αντικειμενικής απόφασης. Στην Επιτροπή Αξιολόγησης θα πρέπει να συμμετέχει τουλάχιστον ο Συντονιστής Σύναψης Δημοσίων. Συνιστάται η Επιτροπή Αξιολόγησης να περιλαμβάνει τουλάχιστον:

•   Εκπρόσωπο του κύριου αγοραστή.

•   Ένα άτομο με εξειδικευμένες γνώσεις και εμπειρία των απαιτούμενων υπηρεσιών/ προμηθειών/ τεχνικών έργων.

•   Ένα άτομο με τις γνώσεις που είναι αναγκαίες για τη διενέργεια χρηματοοικονομικής αξιολόγησης θεμάτων προκαθορισμού τιμών (pricing) σε πολύπλοκα έργα.

•   Ανάλογα με το μέγεθος και την πολυπλοκότητα της σύμβασης, μπορεί επίσης να είναι αναγκαία η συμμετοχή επιπλέον μελών. Υπάρχουν ειδικές διατάξεις αναφορικά με τη σύνθεση και τα καθήκοντα των Επιτροπών Αξιολόγησης για τα διάφορα είδη Αναθετουσών Αρχών στους σχετικούς Κανονισμούς.