Η δομή των εγγράφων διαγωνισμού για συμβάσεις έργων με ανοικτή διαδικασία παρουσιάζεται στο Σχήμα που ακολουθεί:

 

  Σχήμα 3-9: Δομή εγγράφων διαγωνισμού σύμβασης έργων με ανοικτή διαδικασία

Στον Πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζεται η συσχέτιση των Πίνακας 3-9: Αντιστοίχιση των μερών των εγγράφων διαγωνισμού συμβάσεων προμηθειών και υπηρεσιών με αυτά των συμβάσεων έργων μερών των εγγράφων διαγωνισμού για συμβάσεις προμηθειών και υπηρεσιών με τα μέρη των εγγράφων για συμβάσεις έργων.

 

 ΜΕΡΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  ΜΕΡΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΜΕΡΟΣ Α: Οδηγίες προς Οικονομικούς Φορείς

ΤΟΜΟΣ Α: Οδηγίες προς Οικονομικούς Φορείς

ΜΕΡΟΣ Β: Συμφωνία και Ειδικοί Όροι σύμβασης

ΤΟΜΟΣ Β: Όροι Συμβολαίου (Μέρος ΙΙ: Ειδικοί Όροι)

Η Συμφωνία περιλαμβάνεται στα Παραρτήματα του ΤΟΜΟΥ Β.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: Γενικοί Όροι σύμβασης ΤΟΜΟΣ Β: Όροι Συμβολαίου (Μέρος Ι: Γενικοί Όροι)
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: Όροι Εντολής – Τεχνικές Προδιαγραφές

ΤΟΜΟΣ Γ: Τεχνικές Προδιαγραφές

ΤΟΜΟΣ Δ: Σχέδια

 

Πίνακας 3-9: Αντιστοίχιση των μερών των εγγράφων διαγωνισμού συμβάσεων προμηθειών και υπηρεσιών