Περιγράφεται ο τρόπος λειτουργίας του αρμοδίου οργάνου αξιολόγησης και η διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών, που περιλαμβάνει τον έλεγχο των προϋποθέσεων συμμετοχής και την αξιολόγηση των προσφορών βάσει των κριτηρίων ανάθεσης των εγγράφων διαγωνισμού, ενώ ολοκληρώνεται με τη σύνταξη της απαιτούμενης Έκθεσης Αξιολόγησης.