Καθ΄ όλη την διάρκεια σύναψης και εκτέλεσης της σύμβασης, είναι δυνατόν να υπάρχουν σημαντικές περιβαλλοντικές και κοινωνικές επιπτώσεις, που μπορούν να περιοριστούν μέσω στρατηγικών σύναψης δημοσίων συμβάσεων. Ορισμένα Έργα απαιτούν τη συμμόρφωση με συγκεκριμένα περιβαλλοντικά πρότυπα από τους παρέχοντες υπηρεσίες ή με συγκεκριμένα περιβαλλοντικά διαπιστευτήρια για τα είδη που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν. Σημαντική συνιστώσα της επίτευξης των στόχων αειφορίας μίας Αναθέτουσας Αρχής είναι ο έγκαιρος εντοπισμός ειδικών απαιτήσεων και προτύπων κατά την ανάπτυξη της στρατηγικής σύναψης δημοσίων συμβάσεων.
 
Οι οικονομικοί φορείς πρέπει να είναι σε θέση να ικανοποιήσουν τις περιβαλλοντικές και κοινωνικές απαιτήσεις των συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών. Επιπλέον, η καλή πρακτική και η παροχή από τους οικονομικούς φορείς πληροφοριών για τα ζητήματα αυτά σε σχέση με τις προμήθειες και τις υπηρεσίες που προσφέρονται, θα βοηθήσει την Αναθέτουσα Αρχή να επιτύχει και να μετρήσει την επιτευχθείσα πρόοδο έναντι των στόχων αειφορίας που έχει θέσει, και θα πρέπει συνεπώς να ενθαρρύνονται.

Το Τμήμα Περιβάλλοντος του Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος έχει καταρτίσει το Σχέδιο Δράσης για τις «Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις» που βρίσκεται διαθέσιμο στην ιστοσελίδα www.moa.gov.cy/moa/environment.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει εκδώσει αναθεωρημένο εγχειρίδιο για τη συμπερίληψη περιβαλλοντικών παραμέτρων στις διαδικασίες σύναψης συμβάσεων που παρέχει καθοδήγηση τόσο από νομικής πλευράς όσο και από πλευράς βέλτιστων πρακτικών, προς τις Αναθέτουσες Αρχές/Αναθέτοντες Φορείς.

  Κατά την ανάθεση των δημοσίων συμβάσεων, είναι σημαντικό τα περιβαλλοντικά κριτήρια (π.χ. οι εκπομπές καυσαερίων και τα επίπεδα θορύβου κατά την αγορά οχημάτων) και τα κοινωνικά κριτήρια (π.χ. η προσβασιμότητα για τα άτομα με αναπηρία κατά την κατασκευή ενός νέου κτιρίου) να αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των απαιτήσεων όπως αυτές ορίζονται στην προδιαγραφή (για περισσότερα στοιχεία, βλ. την παράγραφο 3.1.2.2).