Ο έλεγχος κινδύνων (risk control) αναφέρεται στην υλοποίηση των προληπτικών ενεργειών και ενεργειών αντιμετώπισης (όπως αυτές ορίζονται στο Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων), στην ανάπτυξη εναλλακτικών στρατηγικών για το μετριασμό κινδύνων ή ακόμη και στον εκ νέου προγραμματισμό του Έργου.

 Όταν επέρχεται ένας προκαθορισμένος κίνδυνος, ο Υπεύθυνος Συντονιστής πρέπει κανονικά να συμβουλεύεται το Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων και να εκτελεί τις ενέργειες που περιγράφονται σε αυτό. Υπάρχουν γενικά τρεις πιθανότητες:

  • Ο κίνδυνος επέρχεται όπως αναμενόταν και οι ενέργειες ελέγχου κινδύνου αποδεικνύονται επαρκείς για την αντιμετώπισή του.
  • Ο κίνδυνος επέρχεται με διαφορετικό από τον αναμενόμενο τρόπο και επομένως οι ενέργειες ελέγχου κινδύνου πρέπει να τροποποιηθούν κατάλληλα.
  • Ένας νέος, απρόβλεπτος κίνδυνος αποκαλύπτεται, και επομένως το Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων πρέπει να επικαιροποιηθεί ώστε να ορίζει και να περιγράφει τις κατάλληλες για τον μετριασμό του ενέργειες.

 Θα πρέπει να σημειωθεί ότι καθ’ όλη τη διάρκεια των διεργασιών διαχείρισης κινδύνων, ο Υπεύθυνος Συντονιστής θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικός όσον αφορά στις σχετικές συνέπειες στο αντικείμενο, το κόστος, το χρονοδιάγραμμα και την ποιότητα του Έργου. Με τη διαμόρφωση κατάλληλων σχεδίων αντιμετώπισης πολλοί κίνδυνοι μπορεί να μην επηρεάσουν τις προαναφερθείσες βασικές παραμέτρους του Έργου. Ωστόσο, όταν επέρχεται ένα γεγονός κινδύνου που απειλεί μία ή περισσότερες από τις παραμέτρους αυτές, ο Υπεύθυνος Συντονιστής πρέπει να προσδιορίζει τις ενέργειες προς εκτέλεση, ώστε να προστατεύει την ακεραιότητα του Έργου. Από την άποψη αυτή, μπορεί να είναι αναγκαία η έκδοση αίτησης αλλαγής, η διαχείριση της οποίας θα γίνεται με τυποποιημένο τρόπο σύμφωνα με τη διεργασία Διαχείρισης Αλλαγών (βλ. 7.4.6 και Κεφάλαιο 6).