Οι συμφωνίες-πλαίσιο προσφέρουν στις Αναθέτουσες Αρχές μία σειρά πλεονεκτημάτων, όπως π.χ.:

•    Η εξασφάλιση χαμηλότερων τιμών και όλα τα  συνδεόμενα με τη Σχέση Ποιότητας/Τιμής (VFM) πλεονεκτήματα που παρέχει μία κεντρικά οργανωμένη (centralised) δραστηριότητα σύναψης δημοσίων συμβάσεων που συγκεντρώνει τις ανάγκες για μια μεγάλη χρονική περίοδο και είναι  απαλλαγμένη από το σύνηθες επίπεδο της σχετικής γραφειοκρατίας,

•    μία μοναδική διενέργεια ανοικτού διαγωνισμού καθ’ όλο τον κύκλο ζωής της συμφωνίας-πλαίσιο,

•    η μείωση των διαχειριστικών εργασιών και του αντίστοιχου κόστους για την Αναθέτουσα Αρχή,

•    η ευκολία και η απλοποίηση της υποβολής παραγγελιών χωρίς τη διενέργεια ξεχωριστών διαγωνισμών

•    η ευκολία στη διενέργεια παραγγελιών / αγορών ηλεκτρονικά, μέσω του e-procurement

•    η αρχική διαδικασία διαγωνισμού παρέχει στις Αναθέτουσες Αρχές τη δυνατότητα να εντοπίσουν ανταγωνιστικούς οικονομικούς φορείς, οι οποίοι θα πρέπει να προσφέρουν ανταγωνιστικότερες τιμές βάσει της αναμενόμενης αξίας των εργασιών,

•    η ελαχιστοποίηση του κόστους συντήρησης αποθεμάτων και η μείωση των χρόνων εκτός λειτουργίας στις περιπτώσεις συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού καθώς η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να ορίζει σύντομες προθεσμίες για την παροχή του συμφωνημένου εύρους ειδών ή υπηρεσιών, μειώνοντας ή αποφεύγοντας,

•    η δυνατότητα εδραίωσης μίας αμοιβαίως ευνοϊκής και περισσότερο μακροπρόθεσμης σχέσης συνεργασίας με τον οικονομικό φορέα.

Στα οφέλη για τους οικονομικούς φορείς περιλαμβάνονται τα εξής:

•    η μείωση του κόστους συμμετοχής, ετοιμασίας και υποβολής προσφορών

•    η μακροπρόθεσμη προσέγγιση στο σχεδιασμό της ανάπτυξης εργασιών,

•    η μακροπρόθεσμη προσέγγιση στον προγραμματισμό, π.χ. αναφορικά με τα επίπεδα αποθεμάτων και τη συνέχεια της προμήθειας,

•    η δυνατότητα εδραίωσης μίας αμοιβαίως ευνοϊκής και περισσότερο μακροπρόθεσμης σχέσης συνεργασίας με την  Αναθέτουσα Αρχή.

  Στην κατάσταση ελέγχου που ακολουθεί περιγράφονται παράμετροι τις οποίες οι Αναθέτουσες Αρχές θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη όταν εξετάζουν τη δυνατότητα χρησιμοποίησης συμφωνίας-πλαισίου.

Πίνακας 2-14: Κατευθύνσεις για τον προσδιορισμό των περιπτώσεων στις οποίες ενδείκνυται να συνάπτονται Συμφωνίες-Πλαίσιο

Παράμετρος Ναι/ Όχι
Είστε σε θέση να προδιαγράψετε εκ των προτέρων, λεπτομερώς, τα είδη των αγορών που θα χρειαστείτε για ολόκληρη την προτεινόμενη διάρκεια ζωής του πλαισίου;  
Σας επιτρέπουν οι αγορές να διαμορφώσετε έναν ανταγωνιστικό μηχανισμό προκαθορισμού τιμών (pricing mechanism) για ολόκληρη τη διάρκεια ζωής του πλαισίου;  
Είστε σε θέση να προσδιορίσετε λεπτομερώς το αντικείμενο και το είδος των προϊόντων ή/και υπηρεσιών για τα οποία θα συναφθούν επιμέρους συμβάσεις (call-offs);  
Μπορείτε να εξασφαλίσετε την εκπλήρωση των υποχρεώσεών σας αναφορικά με τα θέματα ίσης μεταχείρισης, αειφορίας κλπ.;  

 

 Εάν μία Αναθέτουσα Αρχή αποφασίσει να συνάψει  συμφωνία-πλαίσιο, τότε η σχετική προκήρυξη διαγωνισμού, μέσω του Ηλεκτρονικού Συστήματος Σύναψης Συμβάσεων,  e-procurement, πρέπει να δημοσιευτεί στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ εφόσον η εκτιμώμενη αξία, για ολόκληρη τη διάρκεια ζωής της συμφωνίας-πλαίσιο, είναι υψηλότερη από τα κατώτατα όρια της ΕΕ. Βάσει των Οδηγιών, η δημοσιευμένη στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ προκήρυξη πρέπει:

•    να διευκρινίζει ότι πρόκειται για την ανάθεση συμφωνίας-πλαίσιο,

•    να περιλαμβάνει τις Αναθέτουσες Αρχές (χρήστες) οι οποίες έχουν δικαίωμα, βάσει των όρων της συμφωνίας, να συνάψουν επιμέρους συμβάσεις,

•    να αναφέρει τη διάρκεια της συμφωνίας-πλαίσιο,

•    να περιλαμβάνει την εκτιμώμενη συνολική αξία των προϊόντων ή/και υπηρεσιών για τα οποία πρόκειται να συναφθούν επιμέρους συμβάσεις (call-offs).