Στο υποκεφάλαιο αυτό παρουσιάζεται μία συνοπτική Κατάσταση Ελέγχου (Checklist) που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την ανασκόπηση των εργασιών σε κάθε στάδιο της Φάσης Έναρξης, ώστε να διασφαλίζεται ότι έχουν ληφθεί υπόψη όλες οι παράμετροι και ότι η προτεινόμενη προσέγγιση για την ικανοποίηση των επιχειρησιακών αναγκών έχει εξετασθεί επαρκώς και έχει αποδειχθεί αποτελεσματική και εφικτή. Κατά συνέπεια, αυτή η Κατάσταση Ελέγχου μπορεί να χρησιμοποιείται στο τέλος κάθε σταδίου, καθώς και στο τέλος της Φάσης Έναρξης Έργου για να διευκολύνει το εμπλεκόμενο προσωπικό στην εκτέλεση των καθηκόντων του (π.χ. την ομάδα σχεδιασμού στην εκπόνηση και αιτιολόγηση της Έκθεσης Επιχειρησιακής Σκοπιμότητας Έργου, τον Υπεύθυνο Συντονιστή στη σύνταξη του Τεχνικού Δελτίου Έργου και τα ανώτερα διοικητικά στελέχη του Ιδιοκτήτη του Έργου στον έλεγχο ότι όλα τα στοιχεία του Έργου έχουν οριστεί κατάλληλα, ώστε να δώσουν την έγκρισή τους για την υλοποίηση του Έργου).

Κατάσταση Ελέγχου 1-6: Ανασκόπηση της Φάσης Έναρξης Έργου

A/A

Κρίσιμες Ερωτήσεις

Ναι

Όχι

Μ.Ε.1

Στάδιο Αρχικού Εντοπισμού Αναγκών & Ορισμού Προτεραιοτήτων

     
1.

Υπάρχει σαφής κατανόηση των επιχειρησιακών προβλημάτων ή αναγκών; Έχετε ανταλλάξει απόψεις με τους εμπλεκόμενους/ ενδιαφερομένους;

     
2.

Έχει γίνει ανάλυση του προβλήματος (ή των προβλημάτων);

     
3.

Η ανάλυση υποστηρίζεται από επαρκή τεκμηρίωση ή πληροφορίες;  

     
4.

Έχουν οριστεί προτεραιότητες για την επίλυση των προβλημάτων ή την ικανοποίηση των αναγκών που έχουν εντοπιστεί;

     
5.

Έχει επιλεγεί το Έργο/ η επένδυση υψηλότερης προτεραιότητας;

     
6.

Έχει διοριστεί Ομάδα Σχεδιασμού Έργου;

     
7.

Παρέχεται στην Ομάδα Σχεδιασμού Έργου ρεαλιστική εκτίμηση αναγκών, καινοτόμος ιδέα για βελτίωση της τρέχουσας κατάστασης, πρόταση για τους εμπλεκόμενους στο Έργο και ρεαλιστική ιδέα για τη χρηματοδότηση; 

     

Στάδιο Σχεδιασμού

     
8.

Υπάρχει μία και μόνον επιλογή για την ικανοποίηση των επιχειρησιακών αναγκών;

     
9.

Έχουν εξετασθεί οι εναλλακτικοί τρόποι χρηματοδότησης;

     
10.

Εάν υπάρχουν αρκετές εναλλακτικές επιλογές, έχει γίνει εκτίμησή τους ως προς το εκτιμώμενο κόστος & όφελος; (δηλ. έχει εκπονηθεί Ανάλυση Κόστους-Οφέλους;)

     
11.

Εάν υπάρχουν αρκετές εναλλακτικές επιλογές, έχει γίνει εκτίμησή τους ως προς την πιθανότητα επίτευξης του προσδοκώμενου αποτελέσματος; (δηλ. έχει εκπονηθεί Μελέτη Σκοπιμότητας;)

     
12.

Εάν υπάρχουν αρκετές εναλλακτικές επιλογές, έχει γίνει εκτίμησή τους ως προς τους σχετικούς κινδύνους και έχουν διατυπωθεί σχετικές υποθέσεις εργασίας; (δηλ. έχει διεξαχθεί Εκτίμηση Κινδύνων;)

     
13.

Είναι η Έκθεση Επιχειρησιακής Σκοπιμότητας Έργου πλήρης;

     
14.

Έχει επιλεγεί η προτιμώμενη/ συνιστώμενη λύση;

     
15.

Έχουν διοριστεί το Επιτελικό Στέλεχος και ο Υπεύθυνος Συντονιστής;

     
16.

Διαθέτουν το Επιτελικό Στέλεχος και ο Υπεύθυνος Συντονιστής τα προσόντα και τις δεξιότητες που απαιτούνται για την εκτέλεση των καθηκόντων τους;

     
17.

Έχουν οριστεί με σαφήνεια οι στόχοι του Έργου; Προδιαγράφονται τα άμεσα οφέλη που θα αποκομίσει η ομάδα-στόχος από την υλοποίηση του Έργου;

     
18.

Συμφωνούν οι στόχοι που ορίστηκαν με την ανάλυση των προβλημάτων;

     
19.

Περιγράφουν τα αποτελέσματα/ παραδοτέα του έργου απτές βελτιώσεις για το πρόβλημα;

     
20.

Έχει διασπαστεί το Έργο σε επιμέρους ομάδες δραστηριοτήτων/ δραστηριότητες;

     
21.

Είναι αναγκαία η σύναψη δημοσίων συμβάσεων για την υλοποίηση του Έργου;

     
22.

Εάν η σύναψη δημοσίων συμβάσεων είναι αναγκαία, έχει προσδιοριστεί ο αριθμός των συμβάσεων;

     
23.

Υπάρχουν ομάδες δραστηριοτήτων/ δραστηριότητες για τις οποίες απαιτείται υποστήριξη/ παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών από εξωτερικούς συμβούλους;

     
24.

Έχει εκτιμηθεί ο προσωρινός προϋπολογισμός Έργου (περιλαμβανομένων τόσο εσωτερικού όσο και εξωτερικού κόστους);

     
25.

Έχει γίνει περιγραφή και ανάλυση των πηγών χρηματοδότησης (περιλαμβανομένου του ποσοστού συμμετοχής τους στον συνολικό προϋπολογισμό);

     
26.

Υπάρχει σαφώς προσδιορισμένη Οργανωτική Δομή Έργου με συμφωνημένους ρόλους και αρμοδιότητες;

     
27.

Έχουν προσδιοριστεί οι σημαντικότεροι κίνδυνοι για ολόκληρο τον Κύκλο Ζωής του Έργου;

     
28.

Έχει εκτιμηθεί η επίπτωση των κινδύνων στο αντικείμενο, το χρονοδιάγραμμα, τα παραδοτέα, τα οφέλη και τους πόρους του Έργου;   

     
29.

Έχει συνταχθεί το Τεχνικό Δελτίο Έργου; Έχουν συμπληρωθεί όλες οι ενότητες του Τεχνικού Δελτίου Έργου;  

     

Έγκριση Έργου & Διορισμός Ομάδας Διαχείρισης Έργου

     
30.

Έχει εγκριθεί το Τεχνικό Δελτίο Έργου;

     
31.

Έχουν επιλεγεί τα υπόλοιπα μέλη της Ομάδας Διαχείρισης Έργου;

     
32.

Έχουν διασφαλιστεί οι αναγκαίες πιστώσεις;

     

_________________

1Μ.Ε. = Μη Εφαρμόσιμο (N/A – Not Applicable)