Για τη δημοσίευση περιοδικής ενδεικτικής προκήρυξης από τους Αναθέτοντες Φορείς ισχύουν αντίστοιχες υποχρεώσεις με αυτές που αναφέρθηκαν παραπάνω για τη δημοσίευση της προκαταρκτικής προκήρυξης από τις Αναθέτουσες Αρχές. Οι πληροφορίες που πρέπει να περιλαμβάνει η περιοδική ενδεικτική προκήρυξη αναλύονται στο Παράρτημα VIΑ Μέρος Α, Τμήμα Ι του Ν.140(Ι)/2016. 

Να σημειωθεί ότι η δημοσίευση περιοδικής ενδεικτικής προκήρυξης μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τους Αναθέτοντες Φορείς για την έναρξη του διαγωνισμού, χωρίς δηλαδή να απαιτηθεί η δημοσίευση προκήρυξης της σύμβασης. Στην περίπτωση που οι Αναθέτοντες Φορείς επιλέξουν να κάνουν χρήση της δυνατότητας έναρξης του διαγωνισμού μέσω της περιοδικής ενδεικτικής προκήρυξης, θα πρέπει να πληρούνται ειδικά για τις Κλειστές και διαδικασίες με διαπραγμάτευση οι προϋποθέσεις που παρατίθενται στη συνέχεια.

Κλειστές και διαδικασίες με διαπραγμάτευση με προηγούμενη προκήρυξη διαγωνισμού
Για κλειστές και διαδικασίες με διαπραγμάτευση, η περιοδική ενδεικτική προκήρυξη πρέπει να πληροί τις πιο κάτω προϋποθέσεις:

(i) Αναφέρει κατά τρόπο συγκεκριμένο τις προμήθειες, τα έργα ή τις υπηρεσίες που θα αποτελέσουν το αντικείμενο της σύμβασης που πρόκειται να συναφθεί,
(ii) επισημαίνει ότι η σύμβαση θα ανατεθεί μέσω κλειστής ή διαδικασίας με διαπραγμάτευση, χωρίς μεταγενέστερη δημοσίευση προκήρυξης διαγωνισμού, και καλεί τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς να εκδηλώσουν εγγράφως το ενδιαφέρον τους,
(iii) περιέχει τις πληροφορίες που αναφέρονται στο Παράρτημα VΙ ,Μέρος Α του Ν.140(Ι)/2016
(iv) αποστέλλεται για δημοσίευση μεταξύ τριάντα πέντε (35) ημερών και δώδεκα (12) μηνών πριν από την ημερομηνία αποστολής της πρόσκλησης επιβεβαίωσης ενδιαφέροντος

Σημειώνεται ότι οι προκηρύξεις που αφορούν το πιο πάνω, δεν δημοσιεύονται σε «προφίλ αγοραστή» αλλά η τυχόν πρόσθετη δημοσίευση στη Δημοκρατία, σύμφωνα με το άρθρο 68 του Ν.140(Ι)/2016 μπορεί να πραγματοποιηθεί σε «προφίλ αγοραστή».

Κοινωνικές και άλλες ειδικές υπηρεσίες
Για κοινωνικές και άλλες ειδικές υπηρεσίες η περιοδική ενδεικτική προκήρυξη δύναται να χρησιμοποιηθεί ως μέσο προκήρυξης του διαγωνισμού εφόσον:

  • παραμένει δημοσιευμένη σε διαρκή βάση
  • αναφέρει ρητώς τα είδη των υπηρεσιών που θα αποτελέσουν το αντικείμενο των προς ανάθεση συμβάσεων,
  • αναφέρει ρητώς το γεγονός ότι οι συμβάσεις θα ανατεθούν χωρίς περαιτέρω δημοσίευση και καλεί του ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς να εκδηλώσουν γραπτώς το ενδιαφέρον τους.

  Οι περιοδικές ενδεικτικές προκηρύξεις δεν δύναται να δημοσιεύονται στο «προφίλ αγοραστή» πριν από την αποστολή στην Επιτροπή της ειδοποίησης με την οποία ανακοινώνεται η δημοσίευσή τους υπό τη μορφή αυτή.