Καθώς το Έργο ωριμάζει, οι κίνδυνοι αλλάζουν. Οι προβλεπόμενοι κίνδυνοι μπορεί να εκλείψουν, ενώ είναι πιθανό να εμφανιστούν νέοι. Έτσι, ο Υπεύθυνος Συντονιστής πρέπει να βρίσκεται σε διαρκή εγρήγορση για την αναγνώριση νέων κινδύνων, να επανεκτιμά παλαιότερους και να αξιολογεί εκ νέου τις ενέργειες μετριασμού των κινδύνων.

 Πιο συγκεκριμένα, σκοπός της παρακολούθησης κινδύνων είναι:

  • Να προσδιορίζει εάν έχουν επέλθει οι κίνδυνοι που έχουν εντοπισθεί και εάν οι ενέργειες διαχείρισης κινδύνου υλοποιήθηκαν όπως είχαν προγραμματιστεί.
  • Να αξιολογεί εάν οι προγραμματισμένες ενέργειες διαχείρισης κινδύνων ήταν τόσο αποτελεσματικές όσο αναμενόταν και, με τον τρόπο αυτό, να εκτιμά κατά πόσον είναι αναγκαία η διαμόρφωση αναπτυχθούν νέες ενέργειες.
  • Να εξετάζει εάν κάποιοι από τους αρχικά εντοπισθέντες κινδύνους δεν ισχύουν πλέον.
  • Να προσδιορίζει κατά πόσον οι πιθανότητες επέλευσης του κινδύνου έχουν αλλάξει και κατά πόσον το αναμενόμενο επίπεδο επίπτωσης είναι διαφορετικό ή η ημερομηνία επίπτωσης έχει μετατεθεί αργότερα ή νωρίτερα από την αρχική πρόβλεψη.
  • Να επιβεβαιώνει ότι οι προγραμματισμένες προς εκτέλεση προληπτικές ενέργειες/ ενέργειες αντιμετώπισης εξακολουθούν να έχουν νόημα στο πλαίσιο των πρόσφατων εξελίξεων στο Έργο, και ότι οι ενέργειες αυτές έχουν ανατεθεί στα κατάλληλα από άποψη προσόντων και θέσης μέλη της Ομάδας Έργου.
  • Να προσδιορίζει εάν η έκθεση σε κινδύνους έχει αλλάξει από την προηγούμενη κατάστασή της και στη συνέχεια να αναλύει τις νέες τάσεις.
  • Να εντοπίζει εάν έχουν προκύψει ή, πράγμα ακόμη χειρότερο, επέλθει νέοι κίνδυνοι που δεν είχαν προηγουμένως εντοπισθεί.

 Για την επιτυχή υλοποίηση της παρακολούθησης κινδύνων, ο Υπεύθυνος Συντονιστής θα πρέπει να πραγματοποιεί τακτικά επισκοπήσεις των κινδύνων του Έργου και ελέγχους της αποτελεσματικότητας διαχείρισης κινδύνων και στη συνέχεια να επικαιροποιεί το Μητρώο Καταγραφής Κινδύνων (Risk Log) (βλ. Παράρτημα 1-5).

Στις επισκοπήσεις κινδύνων Έργου (project risk reviews) θα πρέπει να συμμετέχει όλη η Ομάδα Έργου, καθώς κάθε μέλος της διαθέτει τη δική του εμπειρία και τις δικές του γνώσεις που αποκτήθηκαν με τη συμμετοχή του στην υλοποίηση ή διαχείριση συγκεκριμένων εργασιών και δραστηριοτήτων. Όλα τα ευρήματα των επισκοπήσεων κινδύνων (αλλαγές στη σχετική προτεραιότητα των κινδύνων, εξάλειψη κινδύνων, νέοι κίνδυνοι, αναληφθείσες ενέργειες κλπ.) θα πρέπει να καταχωρίζονται στο Μητρώο Καταγραφής Κινδύνων, το οποίο με τον τρόπο αυτό επικαιροποιείται.

Οι έλεγχοι αποτελεσματικότητας της διαχείρισης κινδύνων (risk response audits) εξετάζουν την αποτελεσματικότητα της διαχείρισης κινδύνων για την αποφυγή ή τον μετριασμό της πιθανότητας επέλευσης κινδύνων. Η υλοποίηση ενεργειών ελέγχου κινδύνων μπορεί να μην εξαλείφει τους προσδιορισθέντες κινδύνους, περιορίζει όμως τις επιπτώσεις τους και την πιθανότητα επέλευσής τους. Στην περίπτωση αυτή όλοι οι κίνδυνοι πρέπει να επανεκτιμώνται, ώστε να εντοπίζονται οι νέοι, πιο σημαντικοί κίνδυνοι και να ορίζεται η προτεραιότητα με την οποία θα ελέγχονται.