Διαχείριση Ποιότητας (Quality Management) (ή Έλεγχος Ποιότητας [Quality Control]) είναι η διεργασία μέσω της οποίας διασφαλίζεται και ελέγχεται η ποιότητα των παραδοτέων, με χρήση των σχετικών τεχνικών και εφαρμογή του Σχεδίου Ποιότητας που εκπονήθηκε κατά την προηγούμενη φάση.

Κατά τη Φάση Προγραμματισμού, ορίστηκαν τα κριτήρια και οι προδιαγραφές ποιότητας, ορίστηκαν και περιλήφθηκαν στα Έγγραφα Διαγωνισμού οι απαιτήσεις για τα εγκατεστημένα (από τον Ανάδοχο) συστήματα διαχείρισης και διασφάλισης ποιότητας και, τέλος, διαμορφώθηκε η διεργασία ελέγχου ποιότητας που θα ακολουθείται από την Αναθέτουσα Αρχή. Κατά τη Φάση Εκτέλεσης & Ελέγχου, η Αναθέτουσα Αρχή παρακολουθεί κατά πόσον ο Ανάδοχος υλοποιεί τις ενέργειες διασφάλισης ποιότητας που ο τελευταίος περιγράφει στην προσφορά του, ενώ παράλληλα παρακολουθεί και την ποιότητα των παραδοτέων που υποβάλλονται από τον Ανάδοχο.

Τα βήματα που ακολουθούνται για τον έλεγχο της Ποιότητας είναι τα εξής:

  • Παρακολούθηση των δραστηριοτήτων διασφάλισης ποιότητας που υλοποιούνται από τον Ανάδοχο.
  • Οργάνωση και υλοποίηση επισκοπήσεων ποιότητας των παραδοτέων.

Σχήμα 7-19: Βήματα που πρέπει να ακολουθούνται κατά τη Διαχείριση Ποιότητας