Η διαδικασία αξιολόγησης πρέπει να είναι λογική, συστηματική, να καλύπτει όλες τις αξιολογούμενες πτυχές των προσφορών, να είναι δίκαιη, ακριβής και τεκμηριωμένη. Τα μέλη των επιτροπών αξιολόγησης πρέπει να ασκούν, τα καθήκοντα τους με εχεμύθεια και αμεροληψία, την κρίση τους με σεβασμό στις αρχές της χρηστής διοίκησης, έχοντας γνώμονα τις βασικές αρχές που διέπουν το νομοθετικό πλαίσιο  περί δημοσίων συμβάσεων.