Οι Αναθέτουσες Αρχές είναι υποχρεωμένες να δημοσιεύουν τα έγγραφα των διαγωνισμών ηλεκτρονικά στο Ηλεκτρονικό Σύστημα Δημοσίων Συμβάσεων (eProcurement).Τα έγγραφα διατίθενται δωρεάν μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος ενώ κατ΄ εξαίρεση σε περίπτωση που για κάποιους ειδικούς λόγους (π.χ. κάποια έγγραφα ή μέρος αυτών έχουν πολύ μεγάλο μέγεθος ή ευαίσθητες πληροφορίες) κρίνεται από την Αναθέτουσα Αρχή ότι δεν πρέπει να δημοσιευτούν, τα συγκεκριμένα αυτά έγγραφα μπορούν να διατίθενται σε έντυπη μορφή.  

Στην κλειστή διαδικασία, σε ότι αφορά την πρόσκληση υποβολής αίτησης συμμετοχής, ισχύουν τα παραπάνω αναφερθέντα. Σε ότι αφορά τα έγγραφα διαγωνισμού, αυτά είτε αποστέλλονται μαζί με την πρόσκληση υποβολής προσφοράς ταυτόχρονα σε όλους τους προεπιλεγέντες οικονομικούς φορείς.