Στο προηγούμενο Κεφάλαιο 2 του Οδηγού δόθηκαν κατευθύνσεις προς τις Αναθέτουσες Αρχές προκειμένου να διευκολυνθούν στη λήψη αποφάσεων σε θέματα στρατηγικών επιλογών της διαδικασίας ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

Στα Κεφάλαια 3 και 4 δίνονται κατευθύνσεις και οδηγίες για τον τρόπο εφαρμογής των επιλογών που υιοθετήθηκαν για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων. Πιο συγκεκριμένα αναλύονται τα μέτρα που θα πρέπει να ληφθούν και οι ενέργειες που θα πρέπει να πραγματοποιηθούν σε κάθε βήμα της διαδικασίας, από τη σύνταξη των εγγράφων διαγωνισμού μέχρι την ανάθεση της σύμβασης, ώστε να υπάρχει συνέπεια με τις στρατηγικές επιλογές που υιοθετήθηκαν και το ισχύον θεσμικό πλαίσιο.

Στο παρόν Κεφάλαιο 3 γίνεται αναφορά στα παρακάτω τέσσερα βήματα της διαδικασίας προκήρυξης διαγωνισμού:

1.  Προετοιμασία εγγράφων διαγωνισμού: Το συγκεκριμένο βήμα αφορά τη σύνταξη των εγγράφων διαγωνισμού με τη χρήση των πρότυπων εγγράφων (βλέπε παρ. 3.1.4) ανάλογα με τη διαδικασία ανάθεσης (ανοικτή, κλειστή, συνοπτική) και το αντικείμενο σύμβασης (έργο, προμήθεια, υπηρεσία). Κατά την εξέταση του βήματος αυτού στον Οδηγό, δίνονται ειδικές οδηγίες για τον καθορισμό του αντικειμένου της σύμβασης (σύνταξη Όρων Εντολής – Τεχνικών Προδιαγραφών) και τον καθορισμό των προϋποθέσεων συμμετοχής και των κριτηρίων αξιολόγησης.

2.  Ενέργειες δημοσιότητας: Περιλαμβάνει τη δημοσίευση της προκαταρκτικής προκήρυξης (στην περίπτωση που ληφθεί σχετική απόφαση) και της προκήρυξης του διαγωνισμού.

3.  Διάθεση εγγράφων διαγωνισμού: Στο βήμα αυτό οι Αναθέτουσες Αρχές διαθέτουν τα έγγραφα του διαγωνισμού στους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς.

4.  Παροχή διευκρινήσεων και συμπληρωματικών πληροφοριών επί των εγγράφων διαγωνισμού: Οι Αναθέτουσες Αρχές δίνουν στους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς διευκρινήσεις και συμπληρωματικές πληροφορίες επί των εγγράφων του διαγωνισμού με δική τους πρωτοβουλία (εάν απαιτηθεί) ή κατόπιν σχετικών αιτημάτων των οικονομικών φορέων.

 

Σχήμα 3-1: Τα τέσσερα βήματα της διαδικασίας προκήρυξης διαγωνισμού

Η διαδικασία προκήρυξης διαγωνισμού ολοκληρώνεται με το βήμα της παραλαβής των προσφορών. Το βήμα αυτό είναι σχετικά εύκολα εφαρμόσιμο, ενώ ταυτόχρονα υπάρχουν αναλυτικές οδηγίες στους σχετικούς Κανονισμούς. Για τους παραπάνω λόγους κρίθηκε ότι ο παρών Οδηγός δεν έχει να προσθέσει κάτι επιπλέον και το βήμα αυτό δεν παρουσιάζεται στην ανάλυση που ακολουθεί.

Για την πληρέστερη κατανόηση της κατανομής του περιεχομένου του Οδηγού στα επιμέρους Κεφάλαιά του, δίνονται τα διαγράμματα ροής των τριών διαδικασιών ανάθεσης (ανοικτή, κλειστή και συνοπτική) με ειδική σημείωση του Κεφαλαίου του Οδηγού στο οποίο αντιμετωπίζεται το κάθε βήμα της διαδικασίας.

Σημειώνεται ότι οι διαδικασίες με διαπραγμάτευση (με ή χωρίς προκήρυξη διαγωνισμού) και η διαδικασία του ανταγωνιστικού διαλόγου παρουσιάζονται στο Κεφάλαιο 5 του Οδηγού.

Διάγραμμα Ροής Ανοικτής Διαδικασίας

  

 

Σχήμα 3-2: Συσχέτιση περιεχομένων Οδηγού με τα βήματα της ανοικτής διαδικασίας

 

Σημειώνεται ότι στα βήματα της Αναθέτουσας Αρχής που προηγούνται της ετοιμασίας των εγγράφων παρεμβάλλεται η Διαβούλευση με την αγορά ενώ στα βήματα των Οικονομικών Φορέων περιλαμβάνεται η ανάλογη ανταπόκριση.

Διάγραμμα Ροής Κλειστής Διαδικασίας

 

Σημειώνεται ότι στα βήματα της Αναθέτουσας Αρχής που προηγούνται της ετοιμασίας των εγγράφων παρεμβάλλεται η Διαβούλευση με την αγορά ενώ στα βήματα των Οικονομικών Φορέων περιλαμβάνεται η ανάλογη ανταπόκριση.

Διάγραμμα Ροής Συνοπτικής Διαδικασίας

 

Σημειώνεται ότι μεταξύ του βήματος Συγκρότηση Επιτροπής Αξιολόγησης και του βήματος Αποστολή εγγράφων διαγωνισμού πρέπει να προστεθούν δυο βήματα: Το πρώτο αφορά τη «Διαβούλευση με τους Οικονομικούς Φορείς» και το δεύτερο την «Εξασφάλιση γραπτού ενδιαφέροντος από τους Οικονομικούς Φορείς».