Διαχείριση Χρονοδιαγράμματος (Schedule Management) (ή Έλεγχος Χρονοδιαγράμματος [Schedule Control]) είναι η διεργασία μέσω της οποίας παρακολουθείται η πραγματική πρόοδος των δραστηριοτήτων και εργασιών και, εφόσον τούτο είναι αναγκαίο, υλοποιούνται διορθωτικές ενέργειες για να επαναφέρουν τις εργασίες, τις δραστηριότητες ή και το συνολικό Έργο εντός του χρονοδιαγράμματος.

Κατά τη Φάση Προγραμματισμού, τέθηκε η βάση για το Χρονοδιάγραμμα Δραστηριοτήτων. Η βάση αυτή θα χρησιμοποιείται ως αφετηρία και αναφορά για τη μέτρηση της απόδοσης στο Έργο. Είναι ένα από τα πολλά εργαλεία που ο Υπεύθυνος Συντονιστής μπορεί να χρησιμοποιεί κατά τη φάση Εκτέλεσης & Ελέγχου ώστε να προσδιορίζει κατά πόσο το Έργο εξελίσσεται σύμφωνα με τον προγραμματισμό.

Τα βήματα που ακολουθούνται για τη διαχείριση του Χρονοδιαγράμματος Δραστηριοτήτων είναι τα εξής:

  • Καταγραφή της προόδου δραστηριοτήτων και εργασιών, με την ανταλλαγή πληροφοριών κατάστασης με τα Μέλη της Ομάδας Έργου και με την Ομάδα Διαχείρισης του αναδόχου.
  • Επικαιροποίηση του Χρονοδιαγράμματος Δραστηριοτήτων σε τακτική βάση, ώστε να εξασφαλίζεται ότι το Έργο εξελίσσεται σύμφωνα με τον προγραμματισμό
  • Εντοπισμός και επίλυση σχετικών με το χρονοδιάγραμμα προβλημάτων που ενδέχεται να επηρεάσουν την ημερομηνία περάτωσης του Έργου.

 

 Σχήμα 7-16: Βήματα που πρέπει να ακολουθούνται για τη διαχείριση του Χρονοδιαγράμματος Δραστηριοτήτων

 Όπως έχει ήδη αναφερθεί (βλ. 7.3.1.5), στην αγορά διατίθενται διάφορα πακέτα λογισμικού (π.χ. MS Project, Primavera Project Planner) που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την ανάπτυξη, την παρακολούθηση και τον έλεγχο του χρονοδιαγράμματος Έργου. Για τους σκοπούς του παρόντος Οδηγού, ωστόσο, το απλό εργαλείο που παρουσιάζεται στο Παράρτημα 7-1/ Φύλλο «Χρονοδιάγραμμα Δραστηριοτήτων» μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για την παρακολούθηση της προόδου του Έργου κατά τη φάση Εκτέλεσης & Ελέγχου.

Στις παραγράφους που ακολουθούν περιγράφονται αναλυτικά τα βήματα που πρέπει να ακολουθούνται για τη διαχείριση του Χρονοδιαγράμματος Έργου.