Κατά την πορεία του Έργου, τα μέλη της Ομάδας Έργου κατά πάσα πιθανότητα βελτίωσαν τα υπάρχοντα προσόντα τους ή απέκτησαν νέα. Η επένδυση που έγινε στη βελτίωση των δεξιοτήτων ενός ατόμου δεν θα πρέπει να χάνεται. Ο Υπεύθυνος Συντονιστής είναι υπεύθυνος να εξασφαλίζει την επικαιροποίηση των βιογραφικών σημειωμάτων των μελών της Ομάδας Έργου, ώστε αυτά να περιλαμβάνουν αναφορά του Έργου στο οποίο συμμετείχαν, περιγραφή του ακριβούς ρόλου τους και, τέλος, τυχόν νέες δεξιότητες που αποκτήθηκαν. Προφανώς, τα επικαιροποιημένα βιογραφικά σημειώματα είναι δυνατόν να αποδειχθούν πολύτιμα για Υπεύθυνους Συντονιστές μελλοντικών Έργων που προσπαθούν να στελεχώσουν κατάλληλα τα Έργα τους.

 Τέλος, ο Υπεύθυνος Συντονιστής σε συνεργασία με τους Υπεύθυνους Συντονιστές Ομάδας Έργου (εφόσον η οργάνωση του Έργου περιλαμβάνει τους ρόλους αυτούς) πρέπει να αξιολογεί την απόδοση του κάθε Μέλους της Ομάδας Έργου και στη συνέχεια να τεκμηριώνει την κρίση του συμπληρώνοντας σχετικό έντυπο. Το έντυπο αξιολόγησης μπορεί, στη συνέχεια, να υποβάλλεται στον επόπτη του κάθε Μέλους της Ομάδας Έργου ώστε να χρησιμοποιείται ως δεδομένο για αξιολογήσεις απόδοσης.