Σύμφωνα με τη νομοθεσία «Δημόσιες συμβάσεις προμηθειών σημαίνει τις δημόσιες συμβάσεις, οι οποίες έχουν ως αντικείμενο την αγορά, τη χρηματοδοτική μίσθωση, τη μίσθωση ή τη μίσθωση–αγορά, με ή χωρίς δικαίωμα αγοράς, προϊόντων. Μια δημόσια σύμβαση προμηθειών μπορεί να περιλαμβάνει, παρεμπιπτόντως, εργασίες τοποθέτησης και εγκατάστασης»

Οι προμήθειες, δηλαδή, είναι υλικά προϊόντα τα οποία περιλαμβάνουν αποθέματα, εφόδια, εξοπλισμό, υλικά και όποιο άλλο αντικείμενο μπορεί να θεωρηθεί ως φυσική παρουσία. Για την ανάθεση συμβάσεων προμηθειών μπορεί να χρησιμοποιηθεί όλο το φάσμα των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων, καθώς και οι συμφωνίες-πλαίσιο. Μία συμφωνία-πλαίσιο είναι σκόπιμη εφόσον υπάρχει συνεχής ζήτηση για συγκεκριμένα προϊόντα σε μακροπρόθεσμη βάση.

Η ιδιαιτερότητα των προμηθειών (σε αντιδιαστολή προς τις υπηρεσίες και τα έργα) είναι η δυνατότητα επακριβούς περιγραφής της τεχνικής προδιαγραφής. Για παράδειγμα, στην περίπτωση κατά την οποία μία Αναθέτουσα Αρχή χρειάζεται να αντικαταστήσει ένα παλιό σύστημα Η/Υ, τότε είναι δυνατόν να προδιαγράψει τις απαιτήσεις του νέου συστήματος ως προς την απαιτούμενη ποσότητα, τη χωρητικότητα RAM, το σχεδιασμό και τις δυνατότητες, τα χαρακτηριστικά λογισμικού και εξοπλισμού (hardware) κλπ.

Κατά την ετοιμασία των προδιαγραφών για την ανάθεση σύμβασης προμηθειών είναι σημαντικό να γίνεται σαφής διάκριση μεταξύ υποχρεωτικών και προαιρετικών προδιαγραφών.