Ο τρόπος εφαρμογής/εκτέλεσης των συμφωνιών πλαίσιο, δηλαδή η σύναψη των επί μέρους συμβάσεων διαφέρει καταρχάς, ανάλογα με το αν η συμφωνία έχει γίνει με ένα οικονομικό φορέα ή με περισσότερους:

Συμφωνία με ένα οικονομικό φορέα

Οι συμβάσεις που βασίζονται σε συμφωνία-πλαίσιο η οποία έχει συναφθεί με ένα μόνο οικονομικό φορέα, ανατίθενται βάσει των όρων που τέθηκαν στη συμφωνία-πλαίσιο. Για το σκοπό αυτό οι Αναθέτουσες Αρχές έχουν τη δυνατότητα να διαβουλεύονται γραπτώς με τον οικονομικό φορέα που είναι συμβαλλόμενο μέρος στη συμφωνία-πλαίσιο, ζητώντας του, εάν χρειάζεται, να συμπληρώσει την προσφορά του.

Συμφωνία με περισσότερους οικονομικούς φορείς

Η εκτέλεση της συμφωνίας στις περιπτώσεις που η συμφωνία συνάπτεται με περισσότερους του ενός οικονομικούς φορείς γίνεται με ένα από τους πιο κάτω τρόπους:

Χωρίς νέο διαγωνισμό

Όταν στην συμφωνία-πλαίσιο αναφέρονται όλοι οι όροι που διέπουν την υλοποίηση του αντικειμένου της σύμβασης και οι αντικειμενικές προϋποθέσεις για τον προσδιορισμό του συμβαλλόμενου στη συμφωνία-πλαίσιο οικονομικού φορέα που θα τις εκτελέσει, η εκτέλεση της συμφωνίας γίνεται χωρίς προκήρυξη νέου διαγωνισμού.

Εν μέρει χωρίς νέο διαγωνισμού και εν μέρει με νέο διαγωνισμό

Όταν στην συμφωνία-πλαίσιο αναφέρονται όλοι οι όροι που διέπουν την υλοποίηση του αντικειμένου της σύμβασης, εν μέρει χωρίς προκήρυξη νέου διαγωνισμού και εν μέρει με νέο-μίνι διαγωνισμό μεταξύ των οικονομικών φορέων που είναι συμβαλλόμενα μέρη της συμφωνίας-πλαίσιο εφόσον υπάρχει σχετική πρόνοια στα έγγραφα της διαδικασίας σύναψης σύμβασης για τη συμφωνία-πλαίσιο. Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με τη νομοθεσία, η επιλογή του κατά πόσο θα διενεργηθεί διαγωνισμός ή όχι γίνεται με αντικειμενικά κριτήρια τα οποία ορίζονται στα έγγραφα της διαδικασίας σύναψης σύμβασης για τη συμφωνία-πλαίσιο. Τα εν λόγω έγγραφα της διαδικασίας σύναψης προσδιορίζουν ποιοι όροι μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο νέου - μίνι διαγωνισμού.

Περαιτέρω η δυνατότητα αυτή, δηλαδή της επιλογής με αντικειμενικά κριτήρια που ορίζονται στα έγγραφα της διαδικασίας σύναψης σύμβασης για τη συμφωνία πλαίσιο του κατά πόσο θα διενεργηθεί διαγωνισμός ή όχι, εφαρμόζεται επίσης σε οποιοδήποτε τμήμα μιας συμφωνίας πλαίσιο για το οποίο έχουν προβλεφθεί όλοι οι όροι που διέπουν την υλοποίηση του αντικειμένου της σύμβασης ανεξαρτήτως του κατά πόσο έχουν προβλεφθεί όλοι οι αντίστοιχοι όροι για τα υπόλοιπα τμήματα.

Με νέο-μίνι διαγωνισμό

Όταν στη συμφωνία-πλαίσιο δεν προβλέπονται όλοι οι όροι που διέπουν την υλοποίηση του αντικειμένου της σύμβασης, γίνεται νέος διαγωνισμός μεταξύ των οικονομικών φορέων που είναι συμβαλλόμενα μέρη της συμφωνίας-πλαισίου.

Διαδικασία στις περιπτώσεις της προκήρυξης νέου διαγωνισμού
Οι μίνι – διαγωνισμοί βασίζονται στους ίδιους όρους με αυτούς που ίσχυαν για την ανάθεση της συμφωνίας-πλαίσιο, αν χρειάζεται σε όρους ακριβέστερα διατυπωμένους και ίσως σε άλλους όρους οι οποίοι επισημάνθηκαν στα έγγραφα της σύναψης σύμβασης για τη συμφωνία πλαίσιο.

1.   Γίνεται γραπτή διαβούλευση με όλους τους οικονομικούς φορείς που είναι ικανοί να εκτελέσουν τη σύμβαση για κάθε σύμβαση που πρόκειται να συναφθεί.

2.   Ορίζεται επαρκής προθεσμία για την υποβολή προσφορών για κάθε συγκεκριμένη σύμβαση, αφού, ασφαλώς, ληφθεί υπόψη η πολυπλοκότητα του αντικειμένου της σύμβασης και ο απαραίτητος χρόνος για την αποστολή των προσφορών όπως και άλλες σχετικές παράμετροι.

3.   Υποβάλλονται οι προσφορές και ανοίγονται στη λήξη της προβλεπόμενης προθεσμίας απάντησης.

4.   Ανατίθεται η σύμβαση στον προσφέροντα που υπέβαλε την καλύτερη προσφορά, βάσει των κριτηρίων ανάθεσης που έχουν καθοριστεί στα έγγραφα της διαδικασίας σύναψης σύμβασης για τη συμφωνία-πλαίσιο.