Τα είδη των συμβάσεων διαφέρουν μεταξύ τους ανάλογα με:

•   Το μέγεθος και το χρονισμό (timing) του κόστους εκτέλεσης, και

•   τον αριθμό και τον τρόπο επίτευξης των προτύπων ή στόχων που έχουν προδιαγραφεί.

Υπάρχουν μερικά ευρέως χρησιμοποιούμενα είδη συμβάσεων, από τα οποία θα μπορούσαν να επιλέξουν οι Αναθέτουσες Αρχές. Ο πίνακας που ακολουθεί μπορεί να βοηθήσει τις  Αναθέτουσες Αρχές όταν επιλέγουν το είδος της σύμβασης.

Πίνακας 2-22 : Κύριες παράμετροι της απόφασης για το είδος σύμβασης που θα χρησιμοποιηθεί

 Είδος Σύμβασης  

Πότε θα πρέπει να χρησιμοποιείται   

 Παραδείγματα

Συμβάσεις κατ’ αποκοπήν τιμήματος ή σταθερού τιμήματος (Lump-sum or Fixed Price Contracts)

Χρησιμοποιούνται κυρίως σε Έργα όπου προσδιορίζεται με σαφήνεια το περιεχόμενο και η διάρκεια των απαιτούμενων αποτελεσμάτων. Οι πληρωμές συνδέονται με αποτελέσματα (παραδοτέα), όπως π.χ. εκθέσεις, σχέδια, καταστάσεις ποσοτήτων, έγγραφα προσφορών και προγράμματα λογισμικού. Η διαχείριση των συμβάσεων κατ’ αποκοπήν τιμήματος είναι εύκολη, γιατί η καταβολή των πληρωμών γίνεται έναντι σαφώς προδιαγεγραμμένων αποτελεσμάτων.
    

Χρησιμοποιούνται ευρέως για συμβάσεις που αφορούν υπηρεσίες ή τεχνικές εργασίες (π.χ. απλές μελέτες σχεδιασμού και σκοπιμότητας, περιβαλλοντικές μελέτες, μελέτες εφαρμογής πρότυπων ή κοινών κατασκευών, ανάπτυξη συστημάτων επεξεργασίας δεδομένων, συμβάσεις κατασκευής).

Συμβάσεις βάσει χρόνου ή Συμβάσεις βάσει αμοιβής
(Time-based or Fee-based Contracts)

Αυτό το είδος σύμβασης ενδείκνυται όταν είναι δύσκολο να προσδιοριστεί το αντικείμενο και η διάρκεια των υπηρεσιών, είτε γιατί οι υπηρεσίες σχετίζονται με δραστηριότητες τρίτων και η περίοδος ολοκλήρωσής τους μπορεί να ποικίλλει, είτε γιατί είναι δύσκολο να εκτιμηθεί η απαιτούμενη συνεισφορά (input) εκ μέρους συμβούλων για την επίτευξη των στόχων της σύμβασης. Οι πληρωμές βασίζονται σε συμφωνημένες ωριαίες, ημερήσιες, εβδομαδιαίες ή μηνιαίες αμοιβές για το προσωπικό (που κατά κανόνα αναφέρονται στη σύμβαση) και σε είδη με καταβολή του κόστους (reimbursable items) βάσει των πραγματικών εξόδων ή/και συμφωνημένων τιμών μονάδας.

Αυτό το είδος σύμβασης χρησιμοποιείται ευρέως για πολύπλοκες μελέτες, για την εποπτεία κατασκευών, για συμβουλευτικές υπηρεσίες και για τις περισσότερες συμβάσεις που αφορούν εκπαιδευτικά προγράμματα.

Συμβάσεις βάσει τιμής
(Price-based Contracts) 

Οι συμβάσεις αυτές χρησιμοποιούνται όταν οι Αναθέτουσες Αρχές χρειάζονται να έχουν σε άμεση διαθεσιμότητα ("on call") εξειδικευμένες υπηρεσίες για την παροχή συμβουλών για κάποια συγκεκριμένη δραστηριότητα, της οποίας η διάρκεια και ο χρονισμός (timing) δεν μπορούν να προσδιοριστούν εκ των προτέρων. Οι τιμές μονάδος που καταβάλλονται στους ειδικούς έχουν συμφωνηθεί και οι πληρωμές γίνονται με βάση τον πραγματικό χρόνο απασχόλησής τους.

Είναι συνηθισμένη η χρήση τους στις περιπτώσεις πρόσληψης «συμβούλων» για την υλοποίηση πολύπλοκων Έργων, ειδικών επιδιαιτητών για συμμετοχή σε επιτροπές επίλυσης διαφορών, για τη διαρκή παροχή  συμβουλευτικών υπηρεσιών για θέματα σύναψης δημοσίων συμβάσεων, για την επίλυση τεχνικών προβλημάτων κλπ.

Συμβάσεις βάσει επί τοις εκατό ποσοστού
(Percentage Contracts)

Οι συμβάσεις βάσει επί τοις εκατό ποσοστού συνδέουν απευθείας τις αμοιβές που καταβάλλονται στον Σύμβουλο με το εκτιμώμενο ή πραγματικό κόστος κατασκευής του Έργου. Η διαπραγμάτευση των συμβάσεων γίνεται βάσει των κανόνων της αγοράς για τις υπηρεσίες ή/και του εκτιμώμενου μηνιαίου κόστους προσωπικού για τις υπηρεσίες, ή με ανταγωνιστικές προσφορές.

Η χρήση των συμβάσεων αυτών είναι συνηθισμένη για τις υπηρεσίες αρχιτέκτονα μηχανικού.

Συμβάσεις βάσει απόδοσης
(Performance-based Contracts)

Οι συμβάσεις αυτές εστιάζουν στο σκοπό του Έργου σε αντιδιαστολή με τον τρόπο εκτέλεσης των εργασιών για την επίτευξή του συγκεκριμένου σκοπού. Η έμφαση εδώ δίνεται στο συνολικό κόστος για μία συγκεκριμένη υπηρεσία ή για τεχνικές εργασίες, με ταυτόχρονη συμμόρφωση με τα πρότυπα ποιότητας. Στη σύμβαση παραθέτονται η τιμή και τα απαιτούμενα αποτελέσματα, παραδοτέα και στόχοι.

Στα παραδείγματα σχετικών συμβάσεων υπηρεσιών περιλαμβάνονται η συντήρηση χώρων πρασίνου (landscape maintenance) σε δημόσια πάρκα, οι υπηρεσίες πρόσληψης προσωπικού , και οι λύσεις Τεχνολογίας Πληροφορίας και Επικοινωνιών (ICT). Στα παραδείγματα συμβάσεων έργων περιλαμβάνεται η ταχεία κατασκευή ενός δημόσιου γηπέδου γκολφ.

Συμφωνίες Επιπέδου Εξυπηρέτησης
(Service Legel Agreements)

Χρησιμοποιούνται όταν οι Αναθέτουσες Αρχές επιθυμούν την εξωτερική ανάθεση μιας υπηρεσίας σε κάποιον οικονομικό φορέα και συνήθως καταστρώνονται για μέγιστη περίοδο ενός έτους. Ειδικά σε αυτές τις συμβάσεις είναι σημαντικό να διατυπώνονται αναλυτικά οι όροι σύμφωνα με τους οποίου ο οικονομικός φορέας θα παρέχει την υπηρεσία, καθώς και ο τρόπος παρακολούθησης της συμφωνίας.  

Ιδιαίτερα συνηθισμένες για υπηρεσίες Τεχνολογίας Πληροφορίας και Επικοινωνιών (ICT), όπως η διαρκής συνεχής διαχείριση ιστοτόπων ή η λειτουργική υποστήριξη έργων Τεχνολογίας Πληροφορίας και Επικοινωνιών (ICT).

Συμβάσεις Μελέτης-Κατασκευής
(Design and Build Contracts)

Στη σύμβαση αυτή ένας Ανάδοχος εκτελεί τόσο τη μελέτη όσο και την κατασκευή στο πλαίσιο μίας σύμβασης. Η Αναθέτουσα Αρχή αναλαμβάνει μικρότερο κίνδυνο κατά την κατασκευή ενός μεγάλου τεχνικού έργου.

Χρησιμοποιούνται για την κατασκευή έργων κεφαλαιουχικής υποδομής και κατά κανόνα ανατίθενται σε κατασκευαστικές εταιρείες. 

Συμβάσεις «Με Το Κλειδί στο Χέρι»
(Turnkey Contracts)

Στη σύμβαση αυτή ένας Ανάδοχος αποτελεί το μοναδικό σημείο επαφής για όλες τις πτυχές του έργου, από τη μελέτη μέχρι τη θέση σε λειτουργία και την έναρξη κανονικής λειτουργίας της εγκατάστασης ή μέχρι την εγκατάσταση του προϊόντος.

Ένα παράδειγμα είναι η μελέτη, ανάπτυξη και υλοποίηση λύσης λογισμικού συστήματος. Οι συμβάσεις αυτές μπορούν συχνά να ανατεθούν μέσω Συμπράξεων Δημόσιου-Ιδιωτικού τομέα (ΣΔΙΤ) και μπορεί να αφορούν μεγάλα κατασκευαστικά έργα, όπως π.χ. η μελέτη, κατασκευή και λειτουργία εγκαταστάσεων υγειονομικής περίθαλψης.

 

  Οποιαδήποτε ενέργεια για την υλοποίηση του Έργου ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ να ξεκινά ΠΡΙΝ από την ανάθεση της σύμβασης και την υπογραφή της από όλους τους συμβαλλομένους.