Η Αναθέτουσα Αρχή/Αναθέτων Φορέας ενημερώνει τον υποψήφιο ανάδοχο σχετικά με την Απόφαση Ανάθεσης, το συντομότερο δυνατό μετά την έκδοσή της, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο υποκεφάλαιο 4.5.1 του παρόντος κεφαλαίου.

Στην αρχική ενημερωτική επιστολή πρέπει να επισημαίνεται ότι αυτή αποστέλλεται με την επιφύλαξη της υποβολής τυχόν προσφυγών και συνακόλουθα της έκδοσης σχετικών αποφάσεων από την Αναθεωρητική Αρχή Προσφορών.

  Η αρχική ενημερωτική επιστολή προς τον υποψήφιο Ανάδοχο θα πρέπει να έχει περιεχόμενο σύμφωνο με το Έντυπο Α του Παραρτήματος 4-2 του παρόντος Κεφαλαίου.

Η Αναθέτουσα Αρχή/Αναθέτων Φορέας, αφού διαπιστώσει ότι δεν έχει  ασκηθεί προσφυγή, σε διάστημα όχι μεγαλύτερο των 15 ημερολογιακών ημερών +2 εργάσιμων  ημερών από την έκδοση της Απόφασης Ανάθεσης, καλεί γραπτώς τον υποψήφιο Ανάδοχο, εντός τακτής προθεσμίας που δεν θα πρέπει υπερβαίνει τις τριάντα (30 ημέρες), να προσέλθει για την υπογραφή της σχετικής συμφωνίας. Σχετικό είναι το ΕΝΤΥΠΟ ΣΤ - Πρόσκληση Υποψηφίου Αναδόχου για την υπογραφή της Συμφωνίας.

Σε περίπτωση που ασκηθεί προσφυγή σύμφωνα με τα περιγραφόμενα στο υποκεφάλαιο 4.5.5 του παρόντος Κεφαλαίου, η Αναθέτουσα Αρχή/Αναθέτων Φορέας  γνωστοποιεί το γεγονός στον υποψήφιο Ανάδοχο, µε ειδική αναφορά σε τυχόν κώλυμα που παρουσιάζεται για την υπογραφή της σύμβασης.

  Νοείται ότι η Αναθέτουσα Αρχή/Αναθέτων Φορέας έχει την ευθύνη να μεριμνήσει ώστε όλες οι προσφορές καθώς και οι εγγυήσεις συμμετοχής, εάν εφαρμόζεται, που υποβλήθηκαν στο διαγωνισμό να παραμείνουν σε ισχύ μέχρι την πάροδο του χρονικού διαστήματος εντός του οποίου μπορεί κάθε ενδιαφερόμενος να ασκήσει προσφυγή. Ειδικά η προσφορά του υποψηφίου Αναδόχου πρέπει να παραμείνει σε ισχύ μέχρι την πιθανολογούμενη ημερομηνία υπογραφής της σχετικής συμφωνίας. Στην περίπτωση που εντός του ως άνω χρονικού διαστήματος ασκηθεί από έναν ή περισσότερους από τους προσφέροντες προσφυγή, η Αναθέτουσα Αρχή/Αναθέτων Φορέας    οφείλει να μεριμνήσει ώστε όλες οι προσφορές να παραμείνουν σε ισχύ μέχρι τη λήψη των τελικών αποφάσεων από την Αναθεωρητική Αρχή Προσφορών ή μέχρι την υπογραφή της συμφωνίας.