Οι Αναθέτουσες Αρχές που επιθυμούν να συνάψουν δημόσια σύμβαση έχουν υποχρέωση δημοσίευσης προκήρυξης διαγωνισμού στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.Ε.Ε). Για τη δημοσίευση προκήρυξης οι Αναθέτουσες Αρχές θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τους:

  • κάποιους βασικούς κανόνες σύνταξης και αποστολής της και κυρίως
  • το γεγονός ότι από την ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης του διαγωνισμού μετρούν οι προθεσμίες που θα πρέπει να θέσουν για την παραλαβή των αιτήσεων συμμετοχής και των προσφορών.

Βασικοί κανόνες σύνταξης και αποστολής προκήρυξης διαγωνισμού
Τα κείμενα των προκηρύξεων συμπληρώνονται και αποστέλλονται στην Υπηρεσία Επίσημων Εκδόσεων της Ε.Ε., με την συμπλήρωση των κατάλληλων εντύπων στο Ηλεκτρονικό Σύστημα Δημοσίων Συμβάσεων e-procurement.

Σε περίπτωση που μια Αναθέτουσα Αρχή επιθυμεί να τροποποιήσει ή να διορθώσει μια προκήρυξη που έχει αποστείλει για δημοσίευση στην Υπηρεσία των Επίσημων Εκδόσεων, θα πρέπει να συμπληρώσει Διορθωτική Προκήρυξη μέσω και πάλι του Ηλεκτρονικού Συστήματος Δημοσίων Συμβάσεων.

Οι Αναθέτουσες Αρχές πρέπει να δημοσιεύουν τις προκηρύξεις και στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, ενώ μπορούν να τις δημοσιεύουν και στον εγχώριο τύπο (πολιτικές και οικονομικές εφημερίδες). Αυτό γίνεται αυτόματα από το Ηλεκτρονικό Σύστημα Δημοσίων Συμβάσεων.

  Οι προκηρύξεις που δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας και στον εγχώριο τύπο δεν πρέπει να περιλαμβάνουν άλλες πληροφορίες από αυτές που περιέχονται στις προκηρύξεις που αποστέλλονται στην Επιτροπή, δηλαδή δεν θα πρέπει να περιέχουν στοιχεία περισσότερα, λιγότερα ή διαφορετικά, από εκείνα που δημοσιεύονται στην Ε.Ε.Ε.Ε. Επειδή οι προκηρύξεις που δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας γίνονται απευθείας από το Ηλεκτρονικό Σύστημα Δημοσίων Συμβάσεων δεν τίθεται ζήτημα διαφορετικής πληροφόρησης, προσοχή να δοθεί στις προαιρετικές προκηρύξεις που γίνονται στον εγχώριο τύπο.

  Σε περίπτωση τροποποιήσεων, διορθώσεων ή ακύρωσης προκηρύξεων οι σχετικές μεταβολές θα πρέπει να κοινοποιούνται και σε εθνικό επίπεδο, στις εφημερίδες στις οποίες έλαβε χώρα η αρχική δημοσίευση, ενώ θα πρέπει να αποστέλλεται και σε όσους έλαβαν τα έγγραφα του διαγωνισμού.

Προθεσμίες παραλαβής αιτήσεων συμμετοχής και προσφορών (Ν. 73(Ι)/2016)
Η ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης του διαγωνισμού είναι ένα σημαντικό ορόσημο στη διαδικασία σύναψης μιας δημόσιας σύμβασης γιατί με αφετηρία αυτή την ημερομηνία υπολογίζονται οι προθεσμίες για την παραλαβή των αιτήσεων συμμετοχής (κλειστή διαδικασία, ανταγωνιστική διαδικασία με διαπραγμάτευση, ανταγωνιστικός διάλογος, συμπράξεις καινοτομίας) και των προσφορών (όλες οι διαδικασίες διενέργειας διαγωνισμού).

Για τον καθορισμό των προθεσμιών οι Αναθέτουσες Αρχές πρέπει να λαμβάνουν υπόψη την πολυπλοκότητα της σύμβασης και το χρόνο που απαιτείται για την προετοιμασία των προσφορών και βέβαια τις ελάχιστες προθεσμίες. Με άλλα λόγια οι Αναθέτουσες Αρχές δεν επιτρέπεται να καθορίσουν στα έγγραφα διαγωνισμού μικρότερες προθεσμίες από αυτές που αναφέρονται στο Νόμο (ελάχιστες προθεσμίες), είναι όμως ελεύθερες να καθορίσουν μεγαλύτερες προθεσμίες, όπου θεωρούν αναγκαίο, προκειμένου να δώσουν το απαραίτητο χρονικό διάστημα στους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς να σχεδιάσουν και να παρουσιάσουν τις τεχνικές λύσεις τους. Εάν οι προσφορές μπορούν να συνταχθούν μόνο έπειτα από επιτόπια επίσκεψη ή από επιτόπια εξέταση εγγράφων προσαρτημένων στα έγγραφα της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, οι προθεσμίες παραλαβής των προσφορών, οι οποίες πρέπει να είναι μεγαλύτερες από τις προβλεπόμενες στο Νόμο για κάθε διαδικασία, ορίζονται κατά τρόπο ώστε όλοι οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς να μπορούν να λάβουν γνώση όλων των αναγκαίων πληροφοριών για τη διατύπωση των προσφορών.

Όσον αφορά τον υπολογισμό των προθεσμιών που ορίζονται στο άρθρο 89 του Ν. 73(I)/2016, ισχύει ο κανονισμός 1182/71/ΕΟΚ του Συμβουλίου (L124 της 8-6-1971) σύμφωνα με τον οποίο:

  • Όλες οι προθεσμίες ξεκινούν από την ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης στην Ε.Ε.Ε.Ε.
  • Ο αριθμός των ημερών που αναφέρονται στις προθεσμίες θα πρέπει να είναι πλήρης μεταξύ της αποστολής προκήρυξης και υποβολής προσφοράς του διαγωνισμού (π.χ. στην προθεσμία των 35 ημερών πρώτη ημέρα είναι η επομένη της αποστολής και τελευταία η προηγούμενη του διαγωνισμού).
  • Αν η τελευταία ημέρα είναι αργία, Σάββατο ή Κυριακή, η προθεσμία λήγει με την παρέλευση της τελευταίας ώρας της επόμενης εργάσιμης ημέρας.
  • Κάθε προθεσμία περιλαμβάνει τουλάχιστον δυο εργάσιμες ημέρες.

Στον Πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται οι ελάχιστες προθεσμίες παραλαβής αιτήσεων συμμετοχής και προσφορών, όπως ορίζονται στο Νόμο 73(Ι)/2016:


ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΙΣΗ Ή ΑΝΩΤΕΡΗ ΤΩΝ ΚΑΤΩΤΑΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΗΣ ΕΕ 

Διαδικασία

Άρθρο

 

 Μέρες

Ανοικτή

24 (2)

 

Ελάχιστη προθεσμία παραλαβής των προσφορών από την ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης σύμβασης, όταν προσφέρεται ελεύθερη, άμεση, πλήρης και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα.

35

 

 

 

24 (3)

Ελάχιστη προθεσμία παραλαβής των προσφορών από την ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης σύμβασης όταν έχει δημοσιευτεί προκαταρτική προκήρυξη.

15

 

24 (4)

Για δεόντως αιτιολογημένη επείγουσα κατάσταση, ελάχιστη προθεσμία παραλαβής των προσφορών από την ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης σύμβασης.

15

 

24 (5)

 

Σε περίπτωση ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών η προθεσμία παραλαβής προσφορών μειώνεται κατά 5 μέρες, επομένως ελάχιστη προθεσμία παραλαβής των προσφορών από την ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης σύμβασης, όταν προσφέρεται ελεύθερη, άμεση, πλήρης και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα.

30

 

52 (1)(β)

Όταν δεν προσφέρεται ελεύθερη, άμεση, πλήρης και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, η προθεσμία υποβολής προσφορών παρατείνεται κατά 5 μέρες.

40

 

44(3)(α)(i)

52 (2)

Ελάχιστη προθεσμία παροχής πρόσθετων πληροφοριών από την Αναθέτουσα Αρχή πριν από την προθεσμία παραλαβής των προσφορών.

6

 

44(3)(α)(i)

52 (2)

Ελάχιστη προθεσμία παροχής πρόσθετων πληροφοριών από την Αναθέτουσα Αρχή πριν από την προθεσμία παραλαβής των προσφορών σε διαδικασία για δεόντως αιτιολογημένη επείγουσα κατάσταση του άρθρου 24(4).

4

Κλειστή

25 (2)

Ελάχιστη προθεσμία παραλαβής των αιτήσεων συμμετοχής από την ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης σύμβασης.

30

 

25 (4)

Ελάχιστη προθεσμία παραλαβής των προσφορών από την ημερομηνία αποστολής της πρόσκλησης υποβολής προσφορών, όταν προσφέρεται ελεύθερη, άμεση, πλήρης και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα.

30

 

25 (5)

Ελάχιστη προθεσμία παραλαβής των προσφορών από την ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης σύμβασης όταν έχει δημοσιευτεί προκαταρτική προκήρυξη.

10

 

25 (7)

Σε περίπτωση ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών η προθεσμία παραλαβής προσφορών μειώνεται κατά 5 μέρες, επομένως ελάχιστη προθεσμία παραλαβής των προσφορών από την ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης σύμβασης, όταν προσφέρεται ελεύθερη, άμεση, πλήρης και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα.

25

 

52 (1)(β)

Όταν δεν προσφέρεται ελεύθερη, άμεση, πλήρης και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, η προθεσμία υποβολής προσφορών παρατείνεται κατά 5 μέρες.

35

 

25 (8)(α)

Για δεόντως αιτιολογημένη επείγουσα κατάσταση, ελάχιστη προθεσμία παραλαβής των αιτήσεων συμμετοχής από την ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης σύμβασης.

15

 

25 (8)(β)

Για δεόντως αιτιολογημένη επείγουσα κατάσταση, ελάχιστη προθεσμία παραλαβής των προσφορών από την ημερομηνία αποστολής της πρόσκλησης υποβολής προσφορών. 

10

 

44(3)(α)(i)

52 (2)

Ελάχιστη προθεσμία παροχής πρόσθετων πληροφοριών από την Αναθέτουσα Αρχή πριν από την προθεσμία παραλαβής των προσφορών.

6

 

44(3)(α)(i)

52 (2)

Ελάχιστη προθεσμία παροχής πρόσθετων πληροφοριών από την Αναθέτουσα Αρχή πριν από την προθεσμία παραλαβής των προσφορών σε διαδικασία για δεόντως αιτιολογημένη επείγουσα κατάσταση του άρθρου 25(8). 

4

Ανταγωνιστική Διαδικασία με Διαπραγμάτευση

26 (3)

Ελάχιστη προθεσμία παραλαβής των αιτήσεων συμμετοχής από την ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης σύμβασης.

30

 

26 (4)

Ελάχιστη προθεσμία παραλαβής των αρχικών προσφορών από την ημερομηνία αποστολής της πρόσκλησης υποβολής προσφορών, όταν προσφέρεται ελεύθερη, άμεση, πλήρης και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα.

30

 

26 (4)

Ελάχιστη προθεσμία παραλαβής των αρχικών προσφορών από την ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης σύμβασης όταν έχει δημοσιευτεί προκαταρτική προκήρυξη.

10

 

26 (4)

Σε περίπτωση ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών η προθεσμία παραλαβής προσφορών μειώνεται κατά 5 μέρες, επομένως ελάχιστη προθεσμία παραλαβής των αρχικών προσφορών από την ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης σύμβασης, όταν προσφέρεται ελεύθερη, άμεση, πλήρης και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα.

25

 

52 (1)(β)

Όταν δεν προσφέρεται ελεύθερη, άμεση, πλήρης και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, η προθεσμία υποβολής προσφορών παρατείνεται κατά 5 μέρες.

35

 

26 (4)

Για δεόντως αιτιολογημένη επείγουσα κατάσταση, ελάχιστη προθεσμία παραλαβής των αιτήσεων συμμετοχής από την ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης σύμβασης.

15

 

26 (4)

Για δεόντως αιτιολογημένη επείγουσα κατάσταση, ελάχιστη προθεσμία παραλαβής των αρχικών προσφορών από την ημερομηνία αποστολής της πρόσκλησης υποβολής προσφορών.

10

Ανταγωνιστικός Διάλογος

27 (2)

Ελάχιστη προθεσμία παραλαβής των αιτήσεων συμμετοχής από την ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης σύμβασης.

30

 

 

Δεν καθορίζεται προθεσμία για παραλαβή των προσφορών.

 

Σύμπραξη Καινοτομίας

28 (5)

Ελάχιστη προθεσμία παραλαβής των αιτήσεων συμμετοχής από την ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης σύμβασης.

30

 

 

Δεν καθορίζεται προθεσμία για παραλαβή των προσφορών.

 

Σχήμα 3-11


ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΤΩΤΕΡΗ ΤΩΝ ΚΑΤΩΤΑΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΗΣ ΕΕ

Διαδικασία

Άρθρο

 

Μέρες

Ανοικτή

89 (1)(α)

Ελάχιστη προθεσμία παραλαβής των προσφορών από την ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης σύμβασης.

14

 

89 (1)(β)

Για δεόντως αιτιολογημένη επείγουσα κατάσταση, ελάχιστη προθεσμία παραλαβής των προσφορών από την ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης σύμβασης.

10

 

89 (1)(γ)

Ελάχιστη προθεσμία παροχής πρόσθετων πληροφοριών από την Αναθέτουσα Αρχή πριν από την προθεσμία παραλαβής των προσφορών.

4

 

89 (1)(γ)

Ελάχιστη προθεσμία παροχής πρόσθετων πληροφοριών από την Αναθέτουσα Αρχή πριν από την προθεσμία παραλαβής των προσφορών σε διαδικασία για δεόντως αιτιολογημένη επείγουσα κατάσταση του άρθρου 89(1)(β).

3

Κλειστή

89 (2)(α)

Ελάχιστη προθεσμία παραλαβής των αιτήσεων συμμετοχής από την ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης σύμβασης.

14

 

89 (2)(α)

Ελάχιστη προθεσμία παραλαβής των προσφορών από την ημερομηνία αποστολής της πρόσκλησης υποβολής προσφορών.

14

 

89 (2)(β)

Για δεόντως αιτιολογημένη επείγουσα κατάσταση, ελάχιστη προθεσμία παραλαβής των αιτήσεων συμμετοχής από την ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης σύμβασης.

10

 

89 (2)(β)

Για δεόντως αιτιολογημένη επείγουσα κατάσταση, ελάχιστη προθεσμία παραλαβής των προσφορών από την ημερομηνία αποστολής της πρόσκλησης υποβολής προσφορών.

10

 

89 (2)(γ)

Ελάχιστη προθεσμία παροχής πρόσθετων πληροφοριών από την Αναθέτουσα Αρχή πριν από την προθεσμία παραλαβής των προσφορών.

4

 

89 (2)(γ)

Ελάχιστη προθεσμία παροχής πρόσθετων πληροφοριών από την Αναθέτουσα Αρχή πριν από την προθεσμία παραλαβής των προσφορών σε διαδικασία για δεόντως αιτιολογημένη επείγουσα κατάσταση του άρθρου 89(2)(β).

3

Ανταγωνιστική Διαδικασία με Διαπραγμάτευση

89 (3)(α)

Ελάχιστη προθεσμία παραλαβής των αιτήσεων συμμετοχής από την ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης σύμβασης.

14

 

89 (3)(α)

Ελάχιστη προθεσμία παραλαβής των αρχικών προσφορών από την ημερομηνία αποστολής της πρόσκλησης υποβολής προσφορών.

14

 

89 (3)(β)

Για δεόντως αιτιολογημένη επείγουσα κατάσταση, ελάχιστη προθεσμία παραλαβής των αιτήσεων συμμετοχής από την ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης σύμβασης.

10

 

89 (3)(β)

Για δεόντως αιτιολογημένη επείγουσα κατάσταση, ελάχιστη προθεσμία παραλαβής των αρχικών προσφορών από την ημερομηνία αποστολής της πρόσκλησης υποβολής προσφορών.

10

Ανταγωνιστικός Διάλογος

89 (4)

Ελάχιστη προθεσμία παραλαβής των αιτήσεων συμμετοχής από την ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης σύμβασης.

14

 

 

Δεν καθορίζεται προθεσμία για παραλαβή των προσφορών.

 

Σύμπραξη Καινοτομίας

89 (4)

Ελάχιστη προθεσμία παραλαβής των αιτήσεων συμμετοχής από την ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης σύμβασης.

14

 

 

Δεν καθορίζεται προθεσμία για παραλαβή των προσφορών.

 

Συνοπτική Διαδικασία

90 (1)(γ)

Ελάχιστη προθεσμία παραλαβής των προσφορών από την ημερομηνία αποστολής της πρόσκλησης υποβολής προσφορών.

7

Σχήμα 3-12

Προθεσμίες παραλαβής αιτήσεων συμμετοχής και προσφορών (140(I)/2016)
Ανάλογα με τα προαναφερθέντα ισχύουν και για τις προθεσμίες παραλαβής αιτήσεων συμμετοχής και προσφορών διαγωνισμών που προκηρύσσονται από Αναθέτοντες Φορείς (140(I)/2016).

Στους Πίνακες που ακολουθούν παρουσιάζονται οι ελάχιστες προθεσμίες παραλαβής αιτήσεων συμμετοχής και προσφορών, όπως ορίζονται στο Νόμο 140(Ι)/2016:

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΤΩΤΕΡΗ ΤΩΝ ΚΑΤΩΤΑΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΗΣ ΕΕ

(εφαρμόζεται μόνο για τις κεντρικές κυβερνητικές αρχές)
          

Διαδικασία

Άρθρο

 

Μέρες

Ανοικτή

102 (1)(α)

Ελάχιστη προθεσμία παραλαβής των προσφορών από την ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης σύμβασης.

14

 

102 (1)(β)

Για δεόντως αιτιολογημένη επείγουσα κατάσταση, ελάχιστη προθεσμία παραλαβής των προσφορών από την ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης σύμβασης.

10

 

102 (1)(γ)

Ελάχιστη προθεσμία παροχής πρόσθετων πληροφοριών από την Κεντρική Κυβερνητική Αρχή πριν από την προθεσμία παραλαβής των προσφορών.

4

 

102 (1)(γ)

Ελάχιστη προθεσμία παροχής πρόσθετων πληροφοριών από την Κεντρική Κυβερνητική Αρχή πριν από την προθεσμία παραλαβής των προσφορών σε διαδικασία για δεόντως αιτιολογημένη επείγουσα κατάσταση του άρθρου 102(1)(β).

3

Κλειστή

102 (2)(α)

Ελάχιστη προθεσμία παραλαβής των αιτήσεων συμμετοχής από την ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης σύμβασης.

14

 

102 (2)(α)

Ελάχιστη προθεσμία παραλαβής των προσφορών από την ημερομηνία αποστολής της πρόσκλησης υποβολής προσφορών.

10

 

102 (2)(β)

Για δεόντως αιτιολογημένη επείγουσα κατάσταση, ελάχιστη προθεσμία παραλαβής των αιτήσεων συμμετοχής από την ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης σύμβασης.

10

 

102 (2)(β)

Για δεόντως αιτιολογημένη επείγουσα κατάσταση, ελάχιστη προθεσμία παραλαβής των προσφορών από την ημερομηνία αποστολής της πρόσκλησης υποβολής προσφορών.

10

 

102 (2)(γ)

Ελάχιστη προθεσμία παροχής πρόσθετων πληροφοριών από την Κεντρική Κυβερνητική Αρχή πριν από την προθεσμία παραλαβής των προσφορών.

4

 

102 (2)(γ)

Ελάχιστη προθεσμία παροχής πρόσθετων πληροφοριών από την Κεντρική Κυβερνητική Αρχή πριν από την προθεσμία παραλαβής των προσφορών σε διαδικασία για δεόντως αιτιολογημένη επείγουσα κατάσταση του άρθρου 102(2)(β).

3

Διαδικασία με Διαπραγμάτευση με προηγούμενη προκήρυξη διαγωνισμού

102 (3)(α)

Ελάχιστη προθεσμία παραλαβής των αιτήσεων συμμετοχής από την ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης σύμβασης.

14

 

102 (3)(α)

Ελάχιστη προθεσμία παραλαβής των αρχικών προσφορών από την ημερομηνία αποστολής της πρόσκλησης υποβολής προσφορών.

10

 

102 (3)(β)

Για δεόντως αιτιολογημένη επείγουσα κατάσταση, ελάχιστη προθεσμία παραλαβής των αιτήσεων συμμετοχής από την ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης σύμβασης.

10

 

102 (3)(β)

Για δεόντως αιτιολογημένη επείγουσα κατάσταση, ελάχιστη προθεσμία παραλαβής των αρχικών προσφορών από την ημερομηνία αποστολής της πρόσκλησης υποβολής προσφορών.

10

Ανταγωνιστικός Διάλογος

102 (4)

Ελάχιστη προθεσμία παραλαβής των αιτήσεων συμμετοχής από την ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης σύμβασης.

14

 

 

Δεν καθορίζεται προθεσμία για παραλαβή των προσφορών.

 

Σύμπραξη Καινοτομίας

102 (4)

Ελάχιστη προθεσμία παραλαβής των αιτήσεων συμμετοχής από την ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης σύμβασης.

14

 

 

Δεν καθορίζεται προθεσμία για παραλαβή των προσφορών.

 

Συνοπτική Διαδικασία

103 (1)(γ)

Ελάχιστη προθεσμία παραλαβής των προσφορών από την ημερομηνία αποστολής της πρόσκλησης υποβολής προσφορών.

7

Σχήμα 3-13