Συνοψίζοντας τα προαναφερθέντα στο Υποκεφάλαιο 2.7 και ειδικότερα στις παραγράφους 2.7.4, 2.7.5, 2.7.6 και 2.7.7, οι αποφάσεις που θα πρέπει να ληφθούν από τις Αναθέτουσες Αρχές στο επίπεδο χάραξης της στρατηγικής αξιολόγησης, είναι:

Σχεδιασμός σταδίου προϋποθέσεων συμμετοχής

Πίνακας 2-20: Αποφάσεις που λαμβάνονται στο επίπεδο χάραξης της στρατηγικής αξιολόγησης

ΘΕΜΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΛΗΦΘΕΙ

1. Καθορισμός τεχνικών προδιαγραφών

1.1 Τρόπος περιγραφής τεχνικών προδιαγραφών

2. Σχεδιασμός σταδίου ποιοτικής επιλογής


2.1 Επιλογή προϋποθέσεων συμμετοχής
2.1.1 Επιλογή κριτηρίων προσωπικής κατάστασης

2.1.2 Επιλογή κριτηρίου άδειας άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας

2.1.3 Επιλογή κριτηρίων οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας

2.1.4 Επιλογή κριτηρίων τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας

2.2 Χρήση ή μη της δυνατότητας περιορισμού του αριθμού των κατάλληλων υποψηφίων στη κλειστή διαδικασία

3. Σχεδιασμός σταδίου ανάθεσης της σύμβασης 3.1 Επιλογή κριτηρίου ανάθεσης
3.2 Στάθμιση τεχνικής αξίας σε σχέση με προσφερόμενη τιμή
4. Στελέχωση της Ομάδας Αξιολόγησης

4.1 Καθορισμός απαιτούμενων προσόντων – αρμοδιοτήτων των μελών της Ομάδας Αξιολόγησης