1.  Επιτρέπεται η συμμετοχή λειτουργού σε περισσότερα του ενός αρμόδια όργανα στο πλαίσιο της ίδιας διαδικασίας;
  Δεν είναι επιτρεπτή η ταυτόχρονη συμμετοχή λειτουργού σε Επιτροπή Αξιολόγησης και σε Συμβούλιο Προσφορών που επιλαμβάνεται του ιδίου θέματος.
 2. Πώς τυγχάνει χειρισμού προσφορά, στην οποία ο οικονομικός φορέας επικαλείται τις δυνατότητες άλλου φορέα όταν ο άλλος φορέας προκύπτει ότι δεν πληροί κριτήριο επιλογής ή στο πρόσωπο του οποίου συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού;
  Η Αναθέτουσα Αρχή απαιτεί από τον οικονομικό φορέα να αντικαταστήσει τον φορέα που δεν πληροί το σχετικό κριτήριο επιλογής ή στο πρόσωπο του οποίου συντρέχουν υποχρεωτικοί λόγοι αποκλεισμού. Σε περίπτωση που συντρέχουν μη υποχρεωτικοί λόγοι αποκλεισμού, η Αναθέτουσα Αρχή έχει τη δυνατότητα αλλά όχι την υποχρέωση να ζητήσει την αντικατάσταση του.
 3. Σε ποιο στάδιο γνωστοποιούνται τα αποτελέσματα στους Οικονομικούς Φορείς στη περίπτωση  διαδικασιών με το σύστημα των 2 υποφακέλων;
  Στη νομοθεσία δεν καθορίζεται. Εντούτοις, συστήνεται ως βέλτιστη πρακτική, η γνωστοποίηση των οικονομικών φορέων σε 2 φάσεις. Δηλαδή, η 1η γνωστοποίηση γίνεται μετά την απόφαση του αρμοδίου οργάνου επί της τεχνικής αξιολόγησης και έγκρισης της βαθμολογίας και η 2η γνωστοποίηση αμέσως μετά την απόφαση της ανάθεσης.
 4. Σε ποιες περιπτώσεις μια σύμβαση μεταξύ δύο ή περισσοτέρων αναθετουσών αρχών, δεν εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του νομοθετικού πλαισίου;
  Δεν εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του νομοθετικού πλαισίου όταν:

  α) η σύμβαση καθιερώνει ή υλοποιεί συνεργασία μεταξύ των συμμετεχουσών αναθετουσών αρχών, η οποία αποσκοπεί να διασφαλίσει ότι οι δημόσιες υπηρεσίες που πρέπει να εκτελούν οι εν λόγω αρχές παρέχονται για την επιδίωξη των κοινών τους στόχων

  β) η υλοποίηση της συνεργασίας αυτής εξυπηρετεί αποκλειστικά σκοπούς δημοσίου συμφέροντος 

  γ) οι συμμετέχουσες αναθέτουσες αρχές εκτελούν στην ανοικτή αγορά λιγότερο από το 20% των δραστηριοτήτων που αφορά η συνεργασία, όπως το ποσοστό αυτό καθορίζεται στο εδάφιο 5 του άρθρου 16 του Ν73(Ι)/2016.
 5. Ποιες συμβάσεις εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Νόμου 104(I)/2010;
  Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν.104(Ι)/2010, η Αναθεωρητική Αρχή Προσφορών έχει τη δυνατότητα να εξετάζει προσφυγές σε σχέση με τις συμβάσεις που: 
  ●   εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Νόμου 73(Ι)/2016, πέραν των ορίων που καθορίζονται στο άρθρο 9. 
  ●   εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Νόμου Ν.140(Ι)/2016 πέραν των ορίων που καθορίζονται στο άρθρο 10
  ●   εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Νόμου 11(Ι)/2017, πέραν των ορίων που καθορίζονται στο άρθρο 7
  ●   αφορούν συμβάσεις έργων ή παραχώρησης έργων που εμπίπτουν στο  πεδίο εφαρμογής των πιο πάνω νόμων, νοουμένου ότι η αξία τους είναι ίση ή υπερβαίνει το ποσό των 500.000 ευρώ πλέον ΦΠΑ.
 6. Προσφορά που είναι ασυνήθιστα χαμηλή, απορρίπτεται αυτόματα;
  Οι προσφορές που φαίνονται ασυνήθιστα χαμηλές ενδέχεται να βασίζονται σε τεχνικά, οικονομικά ή νομικά προβληματικές πρακτικές. Για το λόγο αυτό οι αναθέτουσες αρχές απαιτούν από τους οικονομικούς φορείς συγκεκριμένες εξηγήσεις για την τιμή ή το κόστος που προτείνουν στην προσφορά τους. 
  ●  Η αναθέτουσα αρχή δύναται να απορρίψει μια ασυνήθιστα χαμηλή προσφορά μόνο εάν τα παρεχόμενα στοιχεία δεν εξηγούν κατά τρόπο ικανοποιητικό το χαμηλό επίπεδο της τιμής ή του κόστους.
  ●  Η αναθέτουσα αρχή οφείλει να απορρίψει προσφορά όταν διαπιστώσει ότι η ασυνήθιστα χαμηλή τιμή ή κόστος είναι αποτέλεσμα της μη συμμόρφωσης με την ενωσιακή ή εθνική νομοθεσία τους τομείς του περιβαλλοντικού, κοινωνικού ή εργατικού δικαίου.
  ●  Η αναθέτουσα αρχή απορρίπτει μια προσφορά  που είναι ασυνήθιστα χαμηλή λόγω κρατικής ενίσχυσης, μόνο κατόπιν διαβούλευσης με τον προσφέροντα και εφόσον  αυτός δεν είναι σε θέση να αποδείξει, εντός εύλογης προθεσμίας την οποία ορίζει η αναθέτουσα αρχή, ότι η εν λόγω ενίσχυση είναι σύμφωνη με την εσωτερική αγορά.
 7. Ποια είναι τα χρονικά περιθώρια για την ετοιμασία της έκθεσης αξιολόγησης;
  Σύμφωνα με την Εγκύκλιο ΑΑΔΣ 102 ημ. 30 Ιουνίου 2017:  
  ●  H διαδικασία αξιολόγησης των αιτήσεων συμμετοχής και των προσφορών πρέπει να συμπληρώνεται το αργότερο εντός τριάντα (30) ημερών από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής και των προσφορών.
  ● Σε περίπτωση που κρίνεται ότι η αξιολόγηση, λόγω της φύσης ή του όγκου των αιτήσεων συμμετοχής και των προσφορών, δεν μπορεί να συμπληρωθεί εντός τριάντα (30) ημερών, πρέπει να καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια όπως ολοκληρώνεται πριν από τη λήξη της περιόδου ισχύος των αιτήσεων συμμετοχής και των προσφορών.
  ●  Σε περίπτωση κατά την οποία η αξιολόγηση δεν συμπληρώνεται εντός των συγκεκριμένων χρονοδιαγραμμάτων, θα πρέπει να τηρούνται οι διαδικασίες παράτασης ισχύος των προσφορών που προβλέπονται στους Κανονισμούς που ισχύουν κατά περίπτωση.
 8. Πιστοποιητικά που δεν υποβλήθηκαν κατά την υποβολή των προσφορών, μπορούν να ζητηθούν εκ των υστέρων;
  Ναι, εφόσον δεν καταστρατηγούνται οι αρχές της ίσης μεταχείρισης και της διαφάνειας. Το όργανο που έχει την ευθύνη της αξιολόγησης θα πρέπει να κρίνει, με γνώμονα τα πιο κάτω, κατά πόσο η υποβολή εκ των υστέρων πιστοποιητικών ή άλλης πληροφόρησης μπορεί να ζητηθεί και να γίνει αποδεκτή:
  ●   Υπήρχε ως πιστοποιητικό ή έγγραφο κατά την ημερομηνία υποβολής προσφορών;
  ●   Αποκομίζει πλεονέκτημα;
  ●   Μειώνονται τα δικαιώματα ή η προσλαμβανόμενη αξία από την ΑΑ;  
  ●   Χρειαζόταν συγκεκριμένη προσπάθεια ή κόστος από τον ΟΦ για την ετοιμασία ή την προσκόμιση;  
  ●   Αν ο ΟΦ είχε γνώση των όσων υποβλήθηκαν από τους υπόλοιπους συμμετέχοντες θα μπορούσε να υποβάλει κάτι διαφορετικό;
 9. Είναι απαραίτητη η ετοιμασία πρακτικού για κάθε συνεδρία της Επιτροπής Αξιολόγησης;
  Όχι, αλλά σε τέτοια περίπτωση η λεπτομέρεια του πρακτικού και τα αποτελέσματα της κάθε συνεδρίας θα πρέπει να περιέχονται στην έκθεση αξιολόγησης.