Σύμφωνα με τον Κανονισμό 6 των ΚΔΠ 138/2016 για συμβάσεις η αξία των οποίων υπερβαίνει τις 2.000 (μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ), ο προϊστάμενος της Αναθέτουσας Αρχής ή εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος του διορίζει κατάλληλο δημόσιο λειτουργό ως Συντονιστή της Σύμβασης. 

Σύμφωνα με τις πρακτικές που εφαρμόζονται διεθνώς για τη διαχείριση μεγάλων έργων ο Συντονιστής της Σύμβασης (Contract Manager) από την πλευρά της Αναθέτουσας Αρχής ασχολείται αποκλειστικά με τη διαχείριση της Σύμβασης (εν αντιθέσει με τον Υπεύθυνο Συντονιστή Έργου (Project Manager) που ασχολείται με τον σχεδιασμό και την υλοποίηση του αντικειμένου της Σύμβασης) και πιο συγκεκριμένα:

 • Είναι ο υπεύθυνος για την ομαλή έγκαιρη και ποιοτική υλοποίηση της σύμβασης εντός του προϋπολογισμού της
 • Είναι υπεύθυνος για την τήρηση επικαιροποιημένου αρχείου με όλα τα έγγραφα που ανταλλάσσονται με τον Ανάδοχο και αφορούν στην εκτέλεσή της
 • Επιβλέπει την εκτέλεση της σύμβασης και λειτουργεί προληπτικά
 • Διαχειρίζεται την επίλυση προβλημάτων και διαφορών/ διαφωνιών που παρουσιάζονται κατά την εκτέλεση της σύμβασης με τον Ανάδοχο και φροντίζει για την έγκαιρη επίλυση τους μέσα στα πλαίσια των νόμων και των κανονισμών
 • Διαχειρίζεται τα θέματα αλλαγών στη σύμβαση
 • Διαχειρίζεται τα θέματα πληρωμών του Αναδόχου

 • Αναφέρει στους ανωτέρους του πιθανά προβλήματα που αντιμετωπίζει σε συμβατικά θέματα και ζητά καθοδήγησή για τη λήψη αποφάσεων και την υλοποίηση συγκεκριμένων ενεργειών

 • Παρακολουθεί την απόδοση του Αναδόχου

 • Είναι υπεύθυνος για τη διαμόρφωση καλού κλίματος συνεργασίας με τον Ανάδοχο που θα οδηγήσει στη λήψη των επιθυμητών αποτελεσμάτων
 • Είναι υπεύθυνος για το κλείσιμο της σύμβασης.
 • Είναι υπεύθυνος για την αλληλογραφία επί συμβατικών θεμάτων που ανταλλάσσει η Αναθέτουσα Αρχή με τον Ανάδοχο

 Στην πλειονότητα των περιπτώσεων ο Συντονιστής Σύμβασης και ο Υπεύθυνος Συντονιστής Έργου εκ μέρους της Αναθέτουσας Αρχής είναι ρόλοι που εκτελούνται από το ίδιο πρόσωπο.