Προκειμένου να πραγματοποιηθεί αλλαγή σε σύμβαση που έχει συναφθεί μεταξύ Αναθέτουσας Αρχής και Αναδόχου θα πρέπει:

Κατάλογος Ελέγχου 6-3: Προϋποθέσεις για την πραγματοποίηση αλλαγών στη σύμβαση

 

  • Να υπάρχει πρόνοια στη σύμβαση για την πραγματοποίηση αλλαγών 

  • Η συμβαλλόμενη πλευρά (π.χ. ο Ανάδοχος) που προτίθεται να υποβάλλει αίτημα αλλαγής να έχει ενημερώσει για την πρόθεσή της την άλλη πλευρά, πριν από την επίσημη κατάθεση του σχετικού αιτήματος 
  • Να τεκμηριώνεται πλήρως η αναγκαιότητα της αλλαγής και οι συνέπειες από τη μη πραγματοποίησή της και να βεβαιώνεται ότι η αλλαγή εφόσον είναι άκρως απαραίτητη δεν μπορεί να υλοποιηθεί με άλλη σύμβαση ή σε άλλη χρονική στιγμή και δεν θα επηρεάσει την υφιστάμενη σύμβαση
  • Δεν θα υπάρχουν άλλες οικονομικές ή χρονικές επιπτώσεις ή μελλοντικές εξαρτήσεις ή άλλες απαιτήσεις εκ μέρους του αναδόχου ή άλλων
  • Να είναι η προτεινόμενη αλλαγή σε συμφωνία με τα προβλεπόμενα στην σύμβαση (π.χ. αν υπάρχει πρόνοια στην σύμβαση για επέκτασή της, η επέκταση αυτή να είναι εντός των επιτρεπτών ορίων)
  • Η αιτούμενη αλλαγή δεν θα πρέπει να μεταβάλλει/ παραποιεί τις συνθήκες ανταγωνισμού που ίσχυαν κατά τη φάση της διαγωνιστικής διαδικασίας και την αξιολόγηση των προσφορών από τους οικονομικούς φορείς 
  • Η αιτούμενη αλλαγή δεν θα πρέπει να επηρεάζει αρνητικά την αρχική σχέση ποιότητας τιμής όπως αυτή διαφαινόταν από την προσφορά του Αναδόχου και κατά συνέπεια την αρχική σύμβαση 
  • Να έχουν καθοριστεί οι ρόλοι και οι διαδικασίες για τη διαχείριση των αλλαγών (υποβολή αιτήματος, εξέταση αιτήματος, έγκριση ή απόρριψη αλλαγής, πραγματοποίηση της αλλαγής και ενημέρωση της σύμβασης με βάση τον ΚΔΠ 138/2016)

 

 Οι όποιες αλλαγές δεν θα πρέπει να αλλοιώνουν τις αρχικές συνθήκες ανταγωνισμού. Το αντικείμενο του Έργου, το εύρος των δραστηριοτήτων που καλείται να πραγματοποιήσει ο Ανάδοχος, ο προϋπολογισμός του Έργου, η δυνατότητα χρησιμοποίησης υπεργολάβων είναι μερικά από τα στοιχεία που καθορίζουν τον ανταγωνισμό και διαμορφώνουν την τελική ομάδα οικονομικών φορέων που θα διεκδικήσει την ανάθεση της σύμβασης. Αν μετά την ανάθεση και την υπογραφή της σύμβασης αφαιρεθεί από το αρχικώς συμφωνημένο αντικείμενο της σύμβασης μία συνιστώσα του Έργου που απαιτούσε ιδιαίτερη εμπειρία εκ μέρους του υποψηφίου Αναδόχου, υπάρχει το ενδεχόμενο η κίνηση αυτή να θεωρηθεί αλλοίωση των αρχικών συνθηκών ανταγωνισμού αφού οι εναπομείνασες συνιστώσες του Έργου ενδεχομένως θα επέτρεπαν τη συμμετοχή και άλλων οικονομικών φορέων στο διαγωνισμό.

 Η αντικατάσταση μελών της Ομάδας Έργου του Αναδόχου των οποίων οι γνώσεις και η εμπειρία αξιολογήθηκαν με βάση τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής και των οποίων τα ονόματα ρητώς αναφέρονται στα συμβατικά κείμενα, θεωρείται ως αλλαγή και άρα η διαχείρισή της θα πρέπει να γίνεται από τα καθορισμένα (ανά τύπο Αναθέτουσας Αρχής) αρμόδια όργανα.