Όπως προαναφέρθηκε στην παράγραφο 3.2.1 ανωτέρω, οι προκαταρκτικές προκηρύξεις δημοσιεύονται είτε στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ, είτε στο «προφίλ αγοραστή» στην ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής.

Εκτός των προκαταρκτικών προκηρύξεων, το «προφίλ αγοραστή» δύναται να αποτελεί για την Αναθέτουσα Αρχή μέσο δημοσίευσης και κάθε άλλης πληροφορίας που αφορά τον προγραμματισμό και την εξέλιξη των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων. Στο Σχήμα που ακολουθεί παρουσιάζεται συνοπτικά το ενδεικτικό περιεχόμενο ενός «προφίλ αγοραστή» που μπορεί να αναπτύξει μια Αναθέτουσα Αρχή.


 
Σχήμα 3-10: Ενδεικτικό περιεχόμενο «Προφίλ Αγοραστή»