Στη συνοπτική διαδικασία τα έγγραφα διαγωνισμού περιλαμβάνουν δύο μέρη:

  1. Αντικείμενο και όροι διενέργειας διαγωνισμού: Στο Μέρος αυτό δίνονται πληροφορίες αντίστοιχες (με σημαντικά μικρότερη όμως ανάλυση) με αυτές των Όρων Εντολής και των Οδηγιών προς Οικονομικούς Φορείς, της ανοικτής διαδικασίας.
  2. Συμφωνία: Αντικαθιστά (έχει βέβαια σημαντικά μικρότερο αριθμό άρθρων) την Συμφωνία και Ειδικοί Όροι Σύμβασης και τους Γενικούς Όρους, της ανοικτής διαδικασίας.

Στο Σχήμα που ακολουθεί αποτυπώνεται παραστατικά η συσχέτιση των εγγράφων διαγωνισμού και της προσφοράς του αναδόχου με τα έγγραφα της σύμβασης.

 

Σχήμα 3-8: Συσχέτιση εγγράφων διαγωνισμού – προσφοράς – σύμβασης στη συνοπτική διαδικασία