Χρονισμός (timing) των πληρωμών – Οι Αναθέτουσες Αρχές θα πρέπει να δεσμεύονται στην έγκαιρη πληρωμή των Αναδόχων τους. Στη σύμβαση θα πρέπει να προσδιορίζονται οι κανονικές περίοδοι πληρωμής, δηλ. είτε εντός 30 ημερών από την παραλαβή των προϊόντων ή των υπηρεσιών είτε με την έκδοση ορθά διατυπωμένου τιμολογίου (όποιο από τα δύο συμβεί τελευταίο).

Προσέγγιση στην πληρωμή – Στο πλαίσιο μίας σύμβασης, οι Αναθέτουσες Αρχές θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τις αναμενόμενες χρηματοοικονομικές ροές του έργου και να συσχετίζουν τις πληρωμές με τις χρονικές περιόδους υλοποίησης της σύμβασης κατά τις οποίες απαιτείται κόστος από πλευράς του αναδόχου. Πρέπει να ενθαρρύνεται μία προσέγγιση στην πληρωμή που να βασίζεται στη λογική των σταδίων. Οι Αναθέτουσες Αρχές θα πρέπει να έχουν ως στόχο να εξασφαλίζουν ότι τα στάδια της πληρωμής αντιπροσωπεύουν μία απτή ή τουλάχιστον μετρήσιμη επίτευξη (όπως π.χ. η μερική παράδοση).