Οι υποχρεώσεις δημοσιότητας των Αναθετουσών Αρχών στο πλαίσιο της σύναψης μιας δημόσιας σύμβασης περιλαμβάνουν τη δημοσίευση:

  • προκαταρκτικής προκήρυξης (προαιρετική)
  • προκήρυξης διαγωνισμού (υποχρεωτική) και
  • γνωστοποίηση ανάθεσης σύμβασης (υποχρεωτική - παρουσιάζεται στο Κεφάλαιο 4 του Οδηγού).

Αυτές οι υποχρεώσεις δημοσιότητας, όπως περιγράφονται στις παραγράφους που ακολουθούν (και στο Κεφάλαιο 4 για την προκήρυξη ανάθεσης της σύμβασης), αφορούν όλους τους διαγωνισμούς. Οι δημοσιεύσεις γίνονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας (και δυνητικά και στον εγχώριο τύπο) και θα πρέπει να συνταχθούν σύμφωνα με τα υποδείγματα του Παραρτήματος V του Ν. 73(Ι)/2016.

Για τις συμβάσεις των οποίων η εκτιμώμενη αξία είναι κάτω από τα όρια του άρθρου 90 του Ν. 73(Ι)/2016 (συνοπτικές διαδικασίες) δεν υπάρχει καμία σχετική υποχρέωση δημοσιότητας εκ μέρους των Αναθετουσών Αρχών. Εντούτοις, οι Αναθέτουσες Αρχές πρέπει να καταχωρούν συμβάσεις των οποίων η αξία είναι πάνω από τις 2.000 ευρώ, στο ηλεκτρονικό σύστημα σύναψης συμβάσεων για στατιστικούς σκοπούς.

Οι υποχρεώσεις δημοσιότητας των Αναθετόντων Φορέων (Ν.140(Ι)/2016 στο πλαίσιο της σύναψης μιας σύμβασης περιλαμβάνουν τις προκηρύξεις που αναφέρονται πιο κάτω. Επισημαίνεται σχετικά ότι ενώ η κάθε μια χαρακτηρίζεται ως προαιρετική, η δημοσίευση μιας από τις τρεις πιο κάτω προκηρύξεις είναι υποχρεωτική για την έναρξη του διαγωνισμού:

  • περιοδικής ενδεικτικής προκήρυξης (προαιρετική)
  • προκήρυξης για την ύπαρξη συστήματος προεπιλογής (προαιρετική)
  • προκήρυξης σύμβασης (προαιρετική) και
  • γνωστοποίησης ανάθεσης σύμβασης (υποχρεωτική - παρουσιάζεται στο Κεφάλαιο 4 του Οδηγού).