Κατά τη διεργασία αυτή, ο Υπεύθυνος Συντονιστής πρέπει:

  • Να ελέγχει κατά πόσο στο τέλος του Έργου υπάρχουν οποιεσδήποτε εκκρεμότητες και να τις τεκμηριώνει σε Έκθεση με τίτλο «Προτάσεις Μελλοντικών Ενεργειών» (“Follow on Action Recommendations”).
  • Να εξασφαλίζει ότι όλα τα παραδοτέα του Έργου έχουν παραχθεί, έχουν γίνει αποδεκτά και έχουν εγκριθεί από το κατάλληλο όργανο (Επιτροπή Αποδοχής, Καθοδηγητική Επιτροπή Έργου κλπ.).
  • Να συμπληρώνει και να αρχειοθετεί όλες τις πληροφορίες Έργου.
  • Να ειδοποιεί όλα τα εμπλεκόμενα μέρη ότι επίκειται το κλείσιμο του Έργου και συνεπώς οι δεσμευμένοι πόροι αποδεσμεύονται.
  • Να επικαιροποιεί τα βιογραφικά σημειώματα (CVs) των ανθρώπινων πόρων που συμμετείχαν στο Έργο και να αξιολογεί την απόδοσή τους.

 

 Σχήμα 7-23: Βήματα που πρέπει να ακολουθούνται κατά το διοικητικό κλείσιμο Έργου