Η καθιέρωση πολιτικής σύναψης δημοσίων συμβάσεων σημαίνει τη λήψη των αναγκαίων κατά περίπτωση αποφάσεων για τη σύναψη συμβάσεων εντός των ορίων που καθορίζονται από τις Οδηγίες της ΕΕ και από τους νόμους και κανονισμούς της Κυπριακής Δημοκρατίας. Όλες οι δραστηριότητες σύναψης δημοσίων συμβάσεων θα πρέπει να αντανακλούν τις βέλτιστες πρακτικές σύναψης συμβάσεων, εξασφαλίζοντας έτσι την προαγωγή της διαφάνειας, της προσβασιμότητας, της καλής σχέσης ποιότητας/τιμής, της ισότητας και της αειφορίας. Το παρόν υποκεφάλαιο πραγματεύεται ορισμένα σημαντικά ερωτήματα, στα οποία περιλαμβάνονται και τα εξής:

●   Πώς δημιουργείται θετική κουλτούρα σύναψης δημοσίων συμβάσεων;

●   Πότε ανατίθεται σε τρίτους η διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων;

●   Ποιοι οι λόγοι για συνεργασία και ενοποίηση συμβάσεων (aggregation) με άλλες Αναθέτουσες Αρχές;

●   Ποιες είναι οι αρχές που διέπουν τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων;

●   Με ποιον τρόπο είναι δυνατή η προαγωγή περιβαλλοντικών ζητημάτων και ζητημάτων αειφορίας μέσω της σύναψης δημοσίων συμβάσεων;