Οι Αναθέτουσες Αρχές θα πρέπει να εργάζονται προς την κατεύθυνση της ανάπτυξης και ενίσχυσης μίας ανταγωνιστικής αγοράς σε μακροπρόθεσμη βάση. Βασικός τρόπος για να το επιτύχουν αυτό είναι η κατανόηση της οπτικής των οικονομικών φορέων καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας σύναψης δημοσίων συμβάσεων, και η διατήρηση της εμπλοκής όσο το δυνατόν περισσότερων οικονομικών φορέων.

Οι οικονομικοί φορείς λαμβάνουν αποφάσεις για τη συνέχιση της εμπλοκής τους στη διαδικασία διενέργειας του διαγωνισμού έχοντας υπόψη με έναν αριθμό οροσήμων της διαδικασίας σύναψης δημοσίων συμβάσεων, όπως ο χρόνος και το κόστος που συνδέονται με την υποβολή μίας προσφοράς, έναντι της πιθανότητας να τους ανατεθεί η σύμβαση. Στα κύρια ορόσημα για τη λήψη τέτοιων αποφάσεων περιλαμβάνονται, για παράδειγμα, η προκαταρκτική διαβούλευση, η δημοσίευση προκήρυξης διαγωνισμού, η έκδοση των Εγγράφων του Διαγωνισμού κλπ.

  Στη συνέχεια περιγράφονται τρόποι με τους οποίους οι Αναθέτουσες Αρχές μπορούν να απλοποιήσουν τις σχετικές διαδικασίες και να διατηρούν ένα ικανοποιητικό επίπεδο προσφερόντων, περιορίζοντας παράλληλα τους φραγμούς εισόδου για τις ΜΜΕ/ Κοινωνικές Επιχειρήσεις.

Πίνακας 2-3 : Περιορισμός των φραγμών εισόδου για ΜΜΕ και Κοινωνικές Επιχειρήσεις

●   Εξετάστε τη δυνατότητα υποδιαίρεσης ενός μεγάλου Έργου σε έναν αριθμό διαφορετικών σταδίων (βεβαιωθείτε ότι έχετε καλύψει ζητήματα ενοποίησης συμβάσεων [aggregation]).
●   Καθορίστε ένα σαφές και ρεαλιστικό χρονοδιάγραμμα κατά την έναρξη του Έργου.
●   Μειώστε την «κόπωση» που συνδέεται με την υποβολή προσφορών (“bid fatigue”), συντονίζοντας το χρονισμό (timing) της δημοσίευσης Προκηρύξεων Διαγωνισμών για το σύνολο της Αναθέτουσας Αρχής.
●   Βεβαιωθείτε ότι το έργο είναι εμπορικά βιώσιμο με βάση την Έκθεση Επιχειρησιακής Σκοπιμότητας (Business Case), κατά τα περιγραφόμενα στο Κεφάλαιο 1.
●   Πείσετε την αγορά ότι υπάρχουν δυνατότητες επιτυχίας στο διαγωνισμό και ότι η Αναθέτουσα Αρχή είναι διατεθειμένη να αντικαταστήσει τον ήδη εγκατεστημένο Ανάδοχο ή το σύστημα «εσωτερικής παραγωγής» (in-house provision). Για το σκοπό αυτό ενδεχομένως να είναι αναγκαία μία πιο μακροπρόθεσμη προσέγγιση, καθώς η Αναθέτουσα Αρχή χρειάζεται χρόνο για να αποδείξει ότι όντως και άλλοι οικονομικοί φορείς κερδίζουν συμβάσεις με βάση τις ικανότητες και τις δυνατότητές τους.
●   Ελαχιστοποιήστε τις καθυστερήσεις, τις αβεβαιότητες και τις αλλαγές κατεύθυνσης κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων, ώστε να περιορίζονται τα τυχόν επιπλέον έξοδα ή η έλλειψη ενδιαφέροντος από την πλευρά των προσφερόντων.