Πολλά από τα προϊόντα του Έργου θα πρέπει να επανεξετάζονται μετά από μία περίοδο χρήσης, ώστε να ελέγχεται κατά πόσον έχουν επιτευχθεί ή όχι τα αναμενόμενα οφέλη. Για παράδειγμα, όταν υλοποιείτε ένα Έργο ανασχεδιασμού μίας επιχειρησιακής διεργασίας, θα πρέπει να περιμένετε να περάσουν μερικοί μήνες από την ολοκλήρωση του Έργου προκειμένου να διαπιστώσετε κατά πόσο π.χ. το διοικητικό κόστος μειώθηκε και η παραγωγικότητα αυξήθηκε. Κατά παρόμοιο τρόπο, όταν εκτελείτε ένα Έργο επέκτασης του σιδηροδρομικού δικτύου, πρέπει να περιμένετε έναν χρόνο ή και περισσότερο για να διαπιστώσετε κατά πόσο ο αριθμός των επιβατών που εξυπηρετούνται από το συγκεκριμένο δίκτυο αυξήθηκε και ότι η κυκλοφορία στους αντίστοιχους αυτοκινητόδρομους και δρόμους μειώθηκε.

Σε αυτή την περίπτωση, θα πρέπει να ορίζεται μία προτεινόμενη ημερομηνία για την πραγματοποίηση της μετεπισκόπησης του Έργου (post-project review). Επιπλέον, θα πρέπει να εκπονείται ένα σχέδιο στο οποίο θα προσδιορίζονται τα εξής:

  • Ποια οφέλη θα μετρηθούν (Σημείωση: Τα οφέλη αυτά θα πρέπει να έχουν προηγουμένως προσδιοριστεί στην Έκθεση Επιχειρησιακής Σκοπιμότητας)
  • Πώς θα μετρηθεί η επίτευξη των οφελών αυτών (Σημείωση: Συνήθως η επίτευξη των οφελών μετράται με τη χρήση Δεικτών Επιπτώσεων που έχουν οριστεί κατά τη Φάση Προγραμματισμού [βλ. 7.3.9])
  • Ποιος θα διενεργήσει τις μετρήσεις (δεν είναι αναγκαίο να ορίζονται συγκεκριμένα άτομα, θα μπορούσατε όμως να περιγράφετε τα απαιτούμενα προσόντα).