Εκτός από τον προσδιορισμό των διαφόρων κατηγοριών κόστους που είναι πιθανόν να προκύψουν, είναι επίσης σημαντικό να προσδιορίσετε το κόστος ανάληψης της κάθε δραστηριότητας/ εργασίας που ορίζεται στο Χρονοδιάγραμμα Δραστηριοτήτων.

 Όπως ισχύει και με την ανάπτυξη του Χρονοδιαγράμματος Κόστους, αυτό μπορεί να γίνει πολύ εύκολα αν χρησιμοποιείτε κάποιο εμπορικό λογισμικό, όπως π.χ. το MS Project. Στην περίπτωση αυτή η εκτίμηση του κόστους ανά δραστηριότητα/ εργασία γίνεται αυτόματα από το λογισμικό, δεδομένου ότι έχετε αναθέσει:

  1. Πόρους σε δραστηριότητες/ εργασίες του Έργου (βλ. 7.3.2.3)
  2. Μοναδιαίο κόστος και κόστος ανά χρήση σε καθέναν από τους πόρους (βλ. 7.3.3.2), και
  3. Σταθερά κόστη σε δραστηριότητες/ εργασίες του Έργου (βλ. 7.3.3.2).

 Σε περίπτωση που δεν χρησιμοποιείτε εξειδικευμένο λογισμικό, θα πρέπει να εκτελέσετε τις ενέργειες αυτές με το χέρι ή, ακόμη καλύτερα, χρησιμοποιώντας ένα φύλλο του Excel για ταχύτερους υπολογισμούς.

 Αφού έχετε ολοκληρώσει την εκτίμηση του κόστους κάθε δραστηριότητας/ εργασίας, θα πρέπει να επισκοπήσετε το συνολικό κόστος ώστε να επαληθεύσετε ότι βρίσκεται εντός του προϋπολογισμού σας. Εάν το συνολικό κόστος δεν ανταποκρίνεται στον προϋπολογισμό σας, μπορεί να πρέπει να εξετάσετε το κόστος κάθε επιμέρους δραστηριότητας και τις αναθέσεις κάθε πόρου σε εργασίες για να δείτε πού μπορεί να μειωθεί το κόστος. Ως αποτέλεσμα της διεργασίας αυτής μπορεί να καταλήξετε σε αναθεωρημένα Χρονοδιαγράμματα Χρήσης Πόρων και Κόστους ή ακόμη και σε αναθεωρημένο Χρονοδιάγραμμα Δραστηριοτήτων, καθώς ο χρόνος, τα κόστη και οι πόροι είναι αλληλεξαρτώμενα μεγέθη. Αυτό σημαίνει ότι οι αλλαγές σε ένα από αυτά προκαλούν αντίστοιχες αλλαγές και στα άλλα.