Το μεγαλύτερο μέρος του παρόντος Κεφαλαίου αναφέρεται στο διάστημα από την υπογραφή της σύμβασης έως και το κλείσιμό της. Στόχος του Κεφαλαίου είναι η παροχή καθοδήγησης προς τις Αναθέτουσες Αρχές και η παρουσίαση βέλτιστων πρακτικών σχετικά με το πως να διαχειρίζονται τις συμβάσεις που συνάπτουν με οικονομικούς φορείς (Αναδόχους) και πιο συγκεκριμένα πως να:

  • διαχειρίζονται τη σχέση τους με τον Ανάδοχο (π.χ. ανάπτυξη κλίματος συνεργασίας και εμπιστοσύνης, τήρηση του Κώδικα Δεοντολογίας και επαγγελματική συμπεριφορά, επικοινωνία, αντιμετώπιση προβλημάτων)
  • εκτελούν τις διοικητικές εργασίες που απαιτούνται στο πλαίσιο διαχείρισης της σύμβασης (π.χ. διατήρηση εγγράφων σε επικαιροποιημένη μορφή, διαχείριση περιουσιακών στοιχείων, πραγματοποίηση πληρωμών, διαχείριση αλλαγών και απαιτήσεων, έχοντας γνώμονα την έγκαιρη οικονομική και ποιοτική ενημέρωση της σύμβασης),
  • παρακολουθούν και αξιολογούν την απόδοση του Αναδόχου,
  • παραλαμβάνουν ή/και κάνουν αποδεκτά τα παραδοτέα του Έργου,
  • επιλύουν έγκαιρα τις διαφορές τους με τον Ανάδοχο μέσα στα πλαίσια των χρονοδιαγραμμάτων της σύμβασης,
  • πραγματοποιούν το κλείσιμο της σύμβασης μέσα στα πλαίσια των προνοιών της σύμβασης,
  • ετοιμάζουν και αποστέλλουν αξιολόγηση της απόδοσης των αναδόχων,

Νοείται ότι των βέλτιστων πρακτικών σε θέματα χρονικών ορίων, προθεσμιών, ρητρών, ποσών ή άλλων διαδικασιών υπερισχύουν οι Νόμοι, Κανονισμοί, Εγκύκλιοι και οι πρόνοιες της εκάστοτε σύμβασης εφόσον παρουσιάζονται διαφοροποιήσεις μεταξύ των δύο.

Το τελευταίο μέρος του Κεφαλαίου αναφέρεται στις διαδικασίες μετάβασης σε παραγωγική λειτουργία και αφορά κυρίως στις συμβάσεις ανάπτυξης, εγκατάστασης και λειτουργίας ολοκληρωμένων πληροφοριακών συστημάτων, καθώς επίσης και στις συμβάσεις υπηρεσιών οργανολειτουργικού ανασχεδιασμού.