Πριν τον τερματισμό της σύμβασης από την Αναθέτουσα Αρχή, ο Συντονιστής (ή ο Μηχανικός) πρέπει να συντάξει και να αποστείλει προειδοποίηση στον Ανάδοχο, παρέχοντάς του ένα χρονικό περιθώριο (π.χ. 7 ημερών στην περίπτωση σύμβασης προμηθειών και υπηρεσιών ή 14 ημερών στην περίπτωση σύμβασης δημοσίου έργου) στο οποίο θα τον καλεί να συμμορφωθεί και να επανορθώσει κάθε αμέλεια ή αδυναμία εκπλήρωσης των συμβατικών του υποχρεώσεων.

 Στον Πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται δύο εναλλακτικές διατυπώσεις οι οποίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως υποδείγματα για τη σύνταξη της Προειδοποίησης Τερματισμού ανάλογα με την περίπτωση και το λόγο για τον οποίο η Αναθέτουσα αρχή προτίθεται να τερματίσει τη σύμβαση.

Πίνακας 6-12: Υποδείγματα για τη σύνταξη Προειδοποίησης Τερματισμού της σύμβασης

1η Εναλλακτική διατύπωση

Ο/Η/Το <ονομασία Αναθέτουσας Αρχής> ενημερώνει τον/την <επωνυμία ή ονοματεπώνυμο Αναδόχου> ότι θεωρεί πως <λόγος μη-συμμόρφωσης> είναι συνθήκη η οποία θέτει σε κίνδυνο την απόδοση της σύμβασης. Γι’ αυτόν το λόγο, εάν η συνθήκη αυτή δεν έχει διορθωθεί εντός <.......> ημερών από την παραλαβή της παρούσας επιστολής, τότε ο/η/το <ονομασία Αναθέτουσας Αρχής> μπορεί να προβεί στον τερματισμό της παρούσας σύμβασης, επικαλούμενος/η τους όρους και τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στο Άρθρο «Τερματισμός από την Αναθέτουσα Αρχή», της παρούσας σύμβασης.


2η Εναλλακτική διατύπωση

Λόγω αποτυχίας στην εκτέλεση της ως άνω αναφερόμενης σύμβασης εντός του χρόνου που απαιτείται από τους όρους της σύμβασης, η Αναθέτουσα Αρχή εξετάζει το ενδεχόμενο τερματισμού της σύμβασης σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στη σύμβαση περί μη συμμόρφωσης. Εν αναμονή της τελικής απόφασης επί του θέματος, είναι αναγκαίο να προσδιοριστεί εάν η εν λόγω αποτυχία εκτέλεσης προήλθε από αιτίες πέραν από τον έλεγχο σας και χωρίς δική σας υπαιτιότητα ή ευθύνη. Συνεπώς, σας δίνεται η δυνατότητα να καταθέσετε γραπτώς τα όποια στοιχεία επί του θέματος στον/στην <ονοματεπώνυμο Υπεύθυνου Συντονιστή> εντός <......> ημερών από την παραλαβή της παρούσας επιστολής. Η αποτυχία παράθεσης οποιασδήποτε δικαιολογίας εντός αυτού του χρονικού διαστήματος θα θεωρηθεί ως παραδοχή  μη ύπαρξης δικαιολογιών. 

Σημειώνεται ότι, οποιαδήποτε διευκόλυνση σας παρασχεθεί στο πλαίσιο της σύμβασης ή οποιαδήποτε αποδοχή από τον/την/το <ονομασία Αναθέτουσας Αρχής>  μη συμμορφούμενου προϊόντος ή υπηρεσίας ή έργου, θα πραγματοποιείται με μοναδικό σκοπό την άμβλυνση των ζημιών και ο/η/το <ονομασία Αναθέτουσας Αρχής> δεν προτίθεται να ανεχθεί οποιαδήποτε μη συμμόρφωση ή να παραιτηθεί των όποιων δικαιωμάτων του/της παρέχονται με βάση τη σύμβαση. 


Με την πάροδο της προθεσμίας των 7 ή 14 ή όσων ημερών καθορίζονται στη σύμβαση και εάν ο Ανάδοχος δεν έχει διευθετήσει την κατάσταση ή δεν έχει παραθέσει ικανοποιητικές εξηγήσεις όπως του ζητήθηκε κατά την προειδοποίηση, η σύμβαση μπορεί να τερματιστεί.

 Ο Συντονιστής (ή ο Μηχανικός) συντάσσει, εκ μέρους της Αναθέτουσας Αρχής, την Ανακοίνωση Τερματισμού της σύμβασης την οποία κοινοποιεί στον Ανάδοχο.

Η Ανακοίνωση Τερματισμού θα πρέπει να περιέχει τις παρακάτω πληροφορίες:

Πίνακας 6-13: Τυπικά περιεχόμενα της Ανακοίνωσης Τερματισμού Σύμβασης

  • Αριθμός (Κωδικός) σύμβασης και ημερομηνία υπογραφής σύμβασης
  • Ημερομηνία κατά την οποία ο τερματισμός της σύμβασης τίθεται σε ισχύ 
  • Αναφορά στον όρο ή τους όρους βάσει των οποίων η σύμβαση τερματίζεται 
  • Πλήρη και ακριβή δήλωση των στοιχείων που δικαιολογούν τον τερματισμό
  • Δήλωση ότι η σύμβαση που τερματίζεται μπορεί να επαναπροκηρυχθεί  εξαρχής και ότι ο Ανάδοχος θεωρείται υπαίτιος για τα επιπλέον έξοδα στα οποία θα υποβληθεί η Αναθέτουσα Αρχή για τη διεξαγωγή του νέου διαγωνισμού. (Πριν συνταχθεί αυτή η δήλωση, θα πρέπει να εξεταστεί αν η σύμβαση παρέχει αυτό το δικαίωμα στην Αναθέτουσα Αρχή)