Το Χρονοδιάγραμμα Δραστηριοτήτων (Activities Schedule) αποτελεί τη σπονδυλική στήλη κάθε Έργου και είναι ουσιώδους σημασίας για ένα επιτυχές αποτέλεσμα. Παρέχει στο σύνολο του εμπλεκόμενου στο Έργο προσωπικού τη δυνατότητα διαμόρφωσης κοινής αντίληψης αναφορικά με το τι απαιτείται, πώς αυτό θα επιτευχθεί, πότε θα επιτευχθεί και ποιος θα είναι υπεύθυνος για το επιτυχές αποτέλεσμα κάθε δραστηριότητας. Επιπλέον, το Σχέδιο Έργου ορίζει τη βάση αναφοράς για την παρακολούθηση και τον έλεγχο της προόδου υλοποίησης του Έργου.
Για την ανάπτυξη του Χρονοδιαγράμματος Δραστηριοτήτων, θα πρέπει να ακολουθούνται τα παρακάτω βήματα (Σχήμα 7-6):

  • Εφαρμογή της Αναλυτικής Δομής Εργασιών για την υποδιαίρεση των κύριων παραδοτέων του Έργου σε μικρότερες, καλύτερα διαχειρίσιμες συνιστώσες, με βάση το αντικείμενο του Έργου.
  • Προσδιορισμός των δραστηριοτήτων που είναι αναγκαίες για την παραγωγή των παραδοτέων του Έργου και, εφόσον τούτο είναι αναγκαίο, διάσπαση των δραστηριοτήτων σε καλύτερα διαχειρίσιμες εργασίες που μπορούν στη συνέχεια, να ανατεθούν σε συγκεκριμένα άτομα.
  • Καθορισμός της διαδοχής των δραστηριοτήτων (δηλ. με ποια σειρά θα πρέπει να υλοποιούνται συνδεόμενες δραστηριότητες;) και των εξαρτήσεων μεταξύ τους (δηλ. εξαρτάται η δραστηριότητα από την έναρξη ή την ολοκλήρωση κάποιας άλλης δραστηριότητας;).
  • Εκτίμηση διάρκειας δραστηριοτήτων/ εργασιών.
  • Χρονικός προγραμματισμός δραστηριοτήτων, με τον ορισμό ημερομηνιών έναρξης και ολοκλήρωσης κάθε δραστηριότητας/ εργασίας.

 
Σχήμα 7-6: Βήματα που πρέπει να ακολουθούνται για την ανάπτυξη του Χρονοδιαγράμματος Δραστηριοτήτων