Η Αναθέτουσα Αρχή/Αναθέτων φορέας είναι υποχρεωμένη να δημοσιεύει συγκεντρωτικά στην ιστοσελίδα της τα πιο κάτω:

Α) Τα πρακτικά της λήψης απόφασης των συλλογικών οργάνων που συνίστανται στο πλαίσιο των κατά περίπτωση Νόμων και Κανονισμών (Συμβούλια Προσφορών, Διαχειριστικές Επιτροπές, Δημοτικά Συμβούλια, Επιτροπές Προσφορών, Επιτροπές Αξιολόγησης) και

Β) Τις σχετικές εκθέσεις αξιολόγησης

Η πιο πάνω υποχρέωση απορρέει από το περί Γενικών Αρχών του Διοικητικού Δικαίου νομοθετικό πλαίσιο, το οποίο προνοεί την υποχρέωση δημοσιοποίησης στο διαδίκτυο των λεπτομερών πρακτικών και της αιτιολογίας των πράξεων / αποφάσεων των συλλογικών διοικητικών οργάνων τα οποία δρουν στο πλαίσιο της νομοθεσίας του τομέα δημοσίων συμβάσεων. Η υποχρεωτική δημοσίευση θα πρέπει να γίνεται αμέσως μετά από την ολοκλήρωση της διαδικασίας ανάθεσης των συμβάσεων, δηλαδή μετά την υπογραφή της σύμβασης.

Από την υποχρέωση δημοσιοποίησης εξαιρούνται τα πρακτικά και η αιτιολογία των πράξεων/αποφάσεων, ή τα μέρη αυτών, που αφορούν σε:

  • Εμπιστευτικής φύσεως ζητήματα, όπως εμπιστευτικά ζητήματα εθνικής ασφάλειας, άμυνας, διεθνών σχέσεων, ή
  • Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, για τη δημοσιοποίηση των οποίων πρέπει να τηρούνται οι διατάξεις του περί Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Προστασία του Ατόμου) Νόμου, ή
  • Τυχόν άλλες πληροφορίες που οι οικονομικοί φορείς έχουν χαρακτηρίσει ως εμπιστευτικές.