Μετά την παρουσίαση του Τεχνικού Δελτίου Έργου στα ανώτερα στελέχη της Διοίκησης του Ιδιοκτήτη του Έργου και την υπογραφή του, μπορεί να αρχίσει ο αναλυτικός προγραμματισμός του Έργου. Σε αυτό το σημείο πρέπει να διορίζονται και τα υπόλοιπα μέλη της Ομάδας Διαχείρισης Έργου.

Σχήμα 1-11: Βήματα που πρέπει να ακολουθούνται στο τελευταίο στάδιο της Έναρξης Έργου