Στην κλειστή διαδικασία η διαφοροποίηση στα μέρη των εγγράφων διαγωνισμού οφείλεται στο γεγονός ότι ο διαγωνισμός διενεργείται σε δύο στάδια:

✔  Στάδιο προεπιλογής: Οι Αναθέτουσες Αρχές δημοσιεύουν προκήρυξη διαγωνισμού και επιλέγουν τους υποψηφίους που πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής που έχουν καθοριστεί στην προκήρυξη.

✔  Στάδιο ανάθεσης: Οι Αναθέτουσες Αρχές καλούν τους προεπιλεγέντες υποψηφίους να υποβάλουν προσφορές και αξιολογούν τις προσφορές σύμφωνα με τα κριτήρια ανάθεσης που έχουν καθοριστεί στην πρόσκληση.

Στη συνέχεια παρουσιάζονται τα έγγραφα διαγωνισμού για κάθε ένα από τα δύο στάδια.

Στάδιο προεπιλογής
Στο στάδιο της προεπιλογής οι Αναθέτουσες Αρχές θα πρέπει να συντάξουν και να δημοσιεύσουν πρόσκληση υποβολής αίτησης συμμετοχής και οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι να υποβάλουν την αίτηση συμμετοχής, όπως παρουσιάζεται στο Σχήμα που ακολουθεί.

 

Σχήμα 3-7: Έγγραφα διαγωνισμού και προσφορών υποψηφίων στο στάδιο της προεπιλογής

Στον Πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται ενδεικτικά τα περιεχόμενα του πρότυπου των εγγράφων. 

●   Αντικείμενο του έργου

●   Δικαίωμα και προϋποθέσεις συμμετοχής

●   Προβλεπόμενο χρονοδιάγραμμα

●   Αξιολόγηση και κριτήρια επιλογής

●   Διαδικασία και τρόπος υποβολής αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος

●   Υπόδειγμα αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος

 

Πίνακας 3-8: Περιεχόμενα Πρόσκλησης υποβολής αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Για να γίνει καλύτερα κατανοητή η σημασία των εγγράφων του σταδίου προεπιλογής θα πρέπει να σημειωθεί ότι σχετίζεται με τα έγγραφα διαγωνισμού της ανοικτής διαδικασίας ως εξής:

✔  Περιλαμβάνει συνοπτική περιγραφή του αντικειμένου του έργου, δηλαδή αποτελεί περίληψη των Όρων Εντολής.

✔  Παρουσιάζει τους όρους διενέργειας του διαγωνισμού μόνον όσον αφορά το στάδιο της προεπιλογής, δηλαδή αποτελεί μέρος των Οδηγιών προς Οικονομικούς Φορείς

Στάδιο ανάθεσης
Τα έγγραφα του σταδίου ανάθεσης αποτελούνται από ίδια ακριβώς μέρη από τα οποία αποτελούνται και τα έγγραφα διαγωνισμού της ανοικτής διαδικασίας.

Θα πρέπει να σημειωθούν οι παρακάτω διαφοροποιήσεις:

✔  Οι οδηγίες προς Οικονομικούς Φορείς περιλαμβάνουν πληροφορίες μόνο για το στάδιο ανάθεσης, αφού το στάδιο επιλογής έχει ήδη ολοκληρωθεί

✔  Tα έγγραφα διαγωνισμού αποστέλλονται μόνο στους προεπιλεγέντες Οικονομικούς Φορείς.

Εναλλακτικά με την προαναφερθείσα διαδικασία, οι Αναθέτουσες Αρχές έχουν τη δυνατότητα από το στάδιο της προεπιλογής να δημοσιεύσουν τα πλήρη έγγραφα του διαγωνισμού (όπως στην ανοικτή διαδικασία), δηλαδή:

✔  τους Όρους Εντολής,

✔  τις Οδηγίες προς Οικονομικούς Φορείς που θα αφορούν και τα δύο στάδια διενέργειας του διαγωνισμού (επιλογή και ανάθεση)

✔  τη Συμφωνία και τους Ειδικούς Όρους της σύμβασης

✔  τους Γενικούς Όρους της σύμβασης.

Στην περίπτωση αυτή στο δεύτερο στάδιο θα αποσταλεί στους επιλεγέντες υποψηφίους μόνο μια απλή επιστολή που θα τους καλεί να υποβάλουν τις προσφορές σύμφωνα με τα δημοσιευμένα έγγραφα διαγωνισμού στο στάδιο της επιλογής.