Η ευρωπαϊκή οδηγία και η  νομοθεσία διαχωρίζουν τις κοινωνικές και άλλες ειδικές υπηρεσίες από το γενικό πλαίσιο των διατάξεων της νομοθεσίας και προνοούν ένα ειδικό καθεστώς για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων και κατώτατο όριο ψηλότερο του ισχύοντος για άλλες υπηρεσίες. Σύμφωνα με μία από τις βασικές εισαγωγικές σκέψεις της Οδηγίας 24/2014 οι υπηρεσίες αυτές λόγω της φύσης τους έχουν περιορισμένη διασυνοριακή διάσταση καθώς παρέχονται εντός συγκεκριμένου πλαισίου, το οποίο διαφέρει σημαντικά από το ένα κράτος μέλος στο άλλο, λόγω διαφορετικών πολιτισμικών παραδόσεων. Ο πίνακας των κοινωνικών και άλλων ειδικών υπηρεσιών που προβλέπονται στην ισχύουσα  νομοθεσία, επισυνάπτεται ως Παράρτημα XIV του Ν73(Ι)/2016 και ΧVII του Ν140(Ι)/2016.

Οι προβλεπόμενες στο Νόμο διατάξεις είναι οι πιο κάτω:

1.   Για τις κοινωνικές και άλλες ειδικές  υπηρεσίες, τα κατώτατα όρια πέραν των οποίων απαιτείται προκήρυξη σύμβασης σε ευρωπαϊκό επίπεδο είναι σημαντικά  υψηλότερα από αυτά που ισχύουν για τις υπόλοιπες υπηρεσίες και ανέρχονται σε 750.000 ευρώ για τον κλασσικό τομέα και 1.000.000 ευρώ για τους τομείς κοινής ωφελείας.

2.   Οι ελάχιστες υποχρεώσεις των αναθετουσών αρχών / αναθετόντων φορέων σε σχέση με τις διαδικασίες σύναψης συμβάσεων κοινωνικών και άλλων ειδικών υπηρεσιών, των οποίων η εκτιμώμενη αξία ισούται ή υπερβαίνει τα πιο πάνω αναφερθέντα κατώτατα όρια της Ε.Ε., περιλαμβάνουν τα ακόλουθα:

(α) Δημοσίευση προκήρυξης σύμβασης, μέσω του Ηλεκτρονικού Συστήματος Σύναψης Συμβάσεων (e-Procurement),

(β) καταρτισμό εγγράφων διαδικασίας σύναψης σύμβασης (διαγωνισμού) που  περιλαμβάνουν, όπου εφαρμόζεται, τις απαιτούμενες τεχνικές προδιαγραφές, τη διαδικασία αξιολόγησης, το κριτήριο ανάθεσης σύμβασης, την προθεσμία υποβολής προσφορών καθώς και οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες κριθούν σκόπιμες από την Αναθέτουσα Αρχή / Αναθέτοντα Φορέα,

(γ) υποχρεωτική χρήση του κριτηρίου ανάθεσης της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς που παρουσιάζει τη βέλτιστη σχέση τιμής – ποιότητας,

(δ) δημοσίευση γνωστοποίησης συναφθείσας σύμβασης, με την οποία δημοσιεύονται τα αποτελέσματα της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης, επίσης μέσω του Συστήματος e-Procurement.

3.   Όσον αφορά τις συμβάσεις κοινωνικών και άλλων ειδικών υπηρεσιών εκτιμώμενης αξίας μικρότερης των κατωτάτων ορίων της Ε.Ε., η ισχύουσα νομοθεσία δεν απαιτεί τη δημοσίευση προκήρυξης σύμβασης και των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού σε ευρωπαϊκό επίπεδο, αλλά θα πρέπει να ετοιμάζονται κατάλληλα έγγραφα διαγωνισμού και να διεξάγεται μια κατά το δυνατό ανταγωνιστική διαδικασία σύναψης σύμβασης, όπου κρίνεται από την Αναθέτουσα Αρχή / Αναθέτοντα Φορέα ότι μπορεί να τύχει εφαρμογής. Για τις εν λόγω διαδικασίες, θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η κατά το δυνατόν ευρύτερη συμμετοχή δυνητικών προσφερόντων και διασφάλισης σχετικού ανταγωνισμού, τα οποία θα καθορίζουν και το εύρος της δημοσιοποίησης, ή του αριθμού των προεπιλεγέντων. Επίσης, για τις συμβάσεις αυτές, δεν είναι υποχρεωτική η ανάθεση βάσει του κριτηρίου ανάθεσης της προσφοράς που παρουσιάζει τη βέλτιστη σχέση τιμής – ποιότητας, αλλά είναι δυνατόν να χρησιμοποιούνται τα κριτήρια ανάθεσης της χαμηλότερης τιμής, ή του χαμηλότερου κόστους, όπου εφαρμόζεται.  

4.   Ανεξαρτήτως του ύψους της εκτιμώμενης αξίας των συμβάσεων αυτών, στις περιπτώσεις όπου οι αναθέτουσες αρχές / αναθέτοντες φορείς, για συγκεκριμένους λόγους, δεν δημοσιεύουν προκήρυξη διαγωνισμού, οφείλουν να καθορίζουν τη διαδικασία που θα ακολουθήσουν για τη σύναψη τους, η οποία θα πρέπει να σέβεται τις βασικές αρχές που διέπουν τις δημόσιες συμβάσεις (διαφάνεια, ίση μεταχείριση και μη διάκριση των οικονομικών φορέων, αναλογικότητα και προστασία του ανταγωνισμού), υποστηριζόμενη από κατάλληλη τεκμηρίωση, καθώς και τις αρχές της χρηστής διοίκησης και της συνετής χρηματοοικονομικής διαχείρισης. Επισημαίνεται ότι η ανάθεση των συμβάσεων για τις υπό αναφορά υπηρεσίες, θα πρέπει να γίνεται από τα αρμόδια κατά τη νομοθεσία όργανα, που είναι, με βάση τη διαδικασία σύναψης σύμβασης και το ύψος της εκτιμώμενης δαπάνης, ο προϊστάμενος της ενδιαφερόμενης υπηρεσίας ή τα συμβούλια προσφορών, ανάλογα με την περίπτωση.