Υπάρχουν δύο διαφορετικοί κύκλοι ζωής, οι οποίοι αλληλοσυνδέονται κατά την εξέλιξη κάθε Έργου: ο κύκλος ζωής Έργου που παρουσιάζεται στο Κεφάλαιο 1 (Υποκεφάλαιο 1.3) και ο Κύκλος Ζωής Διαχείρισης Έργου. Ενώ οι διεργασίες Έργου μπορεί να είναι διαφορετικές για συγκεκριμένα προϊόντα και υπηρεσίες, οι διεργασίες Διαχείρισης Έργου θα είναι πάντα οι ίδιες ανεξάρτητα από τις χρησιμοποιούμενες διεργασίες Έργου. Ωστόσο, τα δύο είδη διεργασιών αλληλεπικαλύπτονται και αλληλεπιδρούν καθ’ όλη τη διάρκεια του Έργου. Για παράδειγμα, δεν είναι δυνατή η ανάπτυξη του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης Έργου χωρίς τη βασική κατανόηση του τρόπου παραγωγής των παραδοτέων.

Οι διεργασίες Διαχείρισης Έργου μπορούν να οργανωθούν σε τέσσερις κύριες ομάδες, καθεμία από τις οποίες αποτελείται από μία ή περισσότερες διεργασίες:

  • Διεργασίες Έναρξης (βλ. Υποκεφάλαιο 7.3)
  • Διεργασίες Προγραμματισμού (βλ. Υποκεφάλαιο 7.4)
  • Διεργασίες Εκτέλεσης & Ελέγχου (βλ. Υποκεφάλαιο 7.5)
  • Διεργασίες Κλεισίματος (βλ. Υποκεφάλαιο 7.6)

Μεταξύ των ομάδων διεργασιών υπάρχουν συνδέσεις, υπό την έννοια ότι το αποτέλεσμα της μίας αποτελεί συνήθως εισροή για την άλλη. Επιπλέον, οι ομάδες διεργασιών είναι αλληλεπικαλυπτόμενες δραστηριότητες που συμβαίνουν σε ποικίλα επίπεδα έντασης καθ’ όλη τη διάρκεια κάθε φάσης του Έργου, και όχι γεγονότα που λαμβάνουν χώρα μόνο μια χρονική στιγμή.

Στο παρόν κεφάλαιο περιγράφονται οι διεργασίες Διαχείρισης Έργου που ισχύουν για τα περισσότερα Έργα, τις περισσότερες φορές, με την εξαίρεση των διεργασιών έναρξης που παρουσιάζονται αναλυτικά στο Κεφάλαιο 1.